Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 16 Hydref 2019

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Llinos Madeley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat

(09.15 - 09.30)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

 

</AI2>

<AI3>

2       Ymchwiliad i Hawliau Plant yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth 1

(09.30 - 10.30)                                                                  (Tudalennau 1 - 39)


Grŵp Monitro Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn yng Nghymru

Sean O'Neil, Cyfarwyddwr Polisi, Plant yng Nghymru

Tim Ruscoe, Swyddog Materion Cyhoeddus a Chyfranogiad, Barnardo's Cymru

Dr Simon Hoffman, Athro Cyswllt, Prifysgol Abertawe

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
CYPE(5)-28-19 - Papur 1 (Saesneg yn unig)

</AI3>

<AI4>

3       Ymchwiliad i Hawliau Plant yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth 2

(10.30 - 11.10)                                                                (Tudalennau 40 - 48)

Ysbyty Arch Noa i Blant Cymru 

Dr Phillip Connor, Ymgynghorydd mewn Haematolegydd Paediatreg, Arweinydd Ymchwil a Datblygu'r Gyfarwyddiaeth, Ysbyty Arch Noa i Blant Cymru

Rhian Croke, Cynghorydd Hawliau Dynol Plant, Hawliau Dynol Cymru
Rhian Thomas Turner, Uwch-reolwr Gweithrediadau, Ysbyty Plant Cymru
 

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-28-19 - Papur 2 (Saesneg yn unig)

</AI4>

<AI5>

Egwyl

(11.10 - 11.20)

</AI5>

<AI6>

4       Ymchwiliad i Hawliau Plant yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth 3

(11.20 - 12.00)                                                                (Tudalennau 49 - 59)


Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Melissa Wood, Uwch Gydymaith
Hannah Wharf, Prif arferydd


Dogfennau atodol:

CYPE(5)-28-19 - Papur 3 (Saesneg yn unig)
</AI6>

<AI7>

5       Ymchwiliad i Hawliau Plant yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth 4

(12.00 - 12.40)                                                                (Tudalennau 60 - 78)


Comisiynydd Plant Cymru

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Rachel Thomas, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus


Dogfennau atodol:

CYPE(5)-28-19 - Papur 4

</AI7>

<AI8>

6       Papurau i’w nodi

(12.40)                                                                                                             

 

</AI8>

<AI9>

6.1   Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol – Y wybodaeth ddiweddaraf am Iechyd Meddwl Amenedigol

                                                                                        (Tudalennau 79 - 81)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-28-19 - Papur i'w nodi 1

</AI9>

<AI10>

6.2   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus – Plant sy’n derbyn gofal

                                                                                                     (Tudalen 82)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-28-19 - Papur i'w nodi 2

</AI10>

<AI11>

6.3   Llythyr gan Lywodraeth Cymru - cyfarfod pedairochrog â'r Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol

                                                                                        (Tudalennau 83 - 84)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-28-19 - Papur i'w nodi 3

</AI11>

<AI12>

7       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(12.40)                                                                                                             

 

</AI12>

<AI13>

8       Ymchwiliad i Hawliau Plant yng Nghymru - trafod y dystiolaeth

(12.40 - 12.45)                                                                                                

 

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>