Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 18 Medi 2019

Amser: 09.23 - 11.36
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/5681


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Lynne Neagle AC (Cadeirydd)

Dawn Bowden AC

Hefin David AC

Suzy Davies AC

Janet Finch-Saunders AC

Siân Gwenllian AC

Tystion:

Kirsty Williams AC, Y Gweinidog Addysg

Claire Bennett, Dirprwy Gyfarwyddwr, Polisi, Cynllunio a Phartneriaethau Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

Steve Davies, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Llinos Madeley (Clerc)

Sarah Bartlett (Dirprwy Glerc)

Michael Dauncey (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau. Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

</AI1>

<AI2>

2       Cynnydd Llywodraeth Cymru ar ddatblygu'r Cwricwlwm newydd i Gymru - Sesiwn dystiolaeth

2.1 Craffodd y Pwyllgor ar waith y Gweinidog Addysg ynghylch y datblygiadau diweddaraf gyda'r Cwricwlwm newydd i Gymru.

2.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu rhestr o'r 16 Ysgol Arloesi.

 

</AI2>

<AI3>

3       Papurau i’w nodi

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI26>

<AI27>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Derbyniwyd y cynnig.

</AI27>

<AI28>

5       Cynnydd Llywodraeth Cymru ar ddatblygu'r Cwricwlwm newydd i Gymru - Trafod y dystiolaeth

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn â'r Gweinidog.

</AI28>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>