Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 30 Medi 2019

Amser: 13.00 - 16.00
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/5624


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Nick Ramsay AC (Cadeirydd)

Mohammad Asghar (Oscar) AC

Gareth Bennett AC

Vikki Howells AC

Rhianon Passmore AC

Jenny Rathbone AC

Tystion:

Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Suzy Davies AC

Nia Morgan, Cyfarwyddwr Cyllid

Swyddfa Archwilio Cymru:

Ann-Marie Harkin

Gareth Lucey

Staff y Pwyllgor:

Meriel Singleton (Ail Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriad gan Adam Price AC.

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i’w nodi

2. Nodwyd y papurau.

</AI2>

<AI3>

2.1   Maes Awyr Caerdydd: Llythyr gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth (20 Medi 2019)

</AI3>

<AI4>

2.2   Adolygiad Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Yr hyn a ddysgwyd: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (24 Medi 2019)

</AI4>

<AI5>

3       Craffu ar Gyfrifon 2018-19: Comisiwn y Cynulliad

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad; Nia Morgan, Cyfarwyddwr Cyllid y Cynulliad, a Suzy Davies AC, y Comisiynydd sydd â Chyfrifoldeb dros y Gyllideb a Llywodraethu, am Gyfrifon Comisiwn y Cynulliad.

3.2 Cytunodd y tystion i anfon rhagor o wybodaeth am y canlynol:

·         Y targedau ymestyn ar gyfer y dangosyddion perfformiad allweddol;

·         Cynlluniau / gwaith sy’n cael ei wneud i leihau plastig untro;

·         Agweddau amgylcheddol asesiadau contract; a

·         Chymharu absenoldeb sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl a llesiant ac achosion eraill o salwch ar gyfer eleni a’r llynedd.

 

</AI5>

<AI6>

4       Gwasanaethau gofal sylfaenol y tu allan i oriau: Trafod ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor

4. Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru a chytunodd i edrych arno eto yn y cyfarfod nesaf.

</AI6>

<AI7>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI7>

<AI8>

6       Craffu ar Gyfrifon 2018-19: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law.

6. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI8>

<AI9>

7       Arferion a gweithdrefnau gwaith y Pwyllgor: Hyfforddiant y Pwyllgor

7. Cafodd aelodau’r Pwyllgor sesiwn hyfforddi ar rôl Swyddogion Cyfrifo.

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>