Agenda - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 30 Medi 2019

Amser: 12.45
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Fay Bowen

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddArchwilio@cynulliad.cymru


------

<AI1>

(Rhag-gyfarfod preifat)

(12.45 - 13.00)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(13.00)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Papur(au) i'w nodi

(13.00 - 13.05)                                                                                                

</AI3>

<AI4>

2.1   Maes Awyr Caerdydd: Llythyr gan Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth (20 Medi 2019)

                                                                                                       (Tudalen 1)

</AI4>

<AI5>

2.2   Adolygiad Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Yr Hyn a Ddysgwyd: Llythyr oddi wrth Llywodraeth Cymru (24 Medi 2019)

                                                                                                       (Tudalen 2)

</AI5>

<AI6>

3       Craffu ar Gyfrifon 2018-19: Comisiwn y Cynulliad

(13.05 - 14.20)                                                                (Tudalennau 3 - 199)

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-23-19 Papur 1 - Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Comisiwn y Cynulliad 2018-19

PAC(5)-23-19 Papur 2 – Argymhellion a gynhwyswyd yn Adroddiad y Pwyllgor ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2017-18

 

Manon Antoniazzi – Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Nia Morgan – Cyfarwyddwr Cyllid, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Suzy Davies AM – Comisiynydd sydd â chyfrifoldeb dros y Gyllideb a Llywodraethu

 

</AI6>

<AI7>

4       Gwasanaethau gofal sylfaenol y tu allan i oriau: Trafod ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor

(14.20 - 14.30)                                                            (Tudalennau 200 - 203)

PAC(5)-23-19 Papur 3 – Ymateb Llywodraeth Cymru

</AI7>

<AI8>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

(14.30)                                                                                                             

Eitemau 6 & 7

</AI8>

<AI9>

6       Craffu ar Gyfrifon 2018-19: trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

(14.30 - 14.45)                                                                                                

</AI9>

<AI10>

7       Arferion a gweithdrefnau gwaith y Pwyllgor: Hyfforddiant Pwyllgor

(14.45 - 16.00)                                                                                                

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>