Cofnodion - Y Pwyllgor Busnes


Lleoliad:

Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mawrth, 19 Mawrth 2019

Amser: 08.30 - 08.44
 


Preifat

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Pwyllgor:

Ann Jones AC, Dirprwy Llywydd, (Cadeirydd)

Rebecca Evans AC

Darren Millar AC

Rhun ap Iorwerth AC

Neil Hamilton AC

Staff y Pwyllgor:

Aled Elwyn Jones (Clerc)

Eraill yn bresennol

Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Siwan Davies, Cyfarwyddwr Busnes y Cynulliad

Siân Wilkins, Pennaeth Gwasanaeth y Siambr a Phwyllgorau

Gwion Evans, Pennaeth Swyddfa Breifat y Llywydd

Elin Roberts, Cynghorwr Polisi i'r Llywydd

Helen Carey, Llywodraeth Cymru

 

<AI1>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cytunodd y Pwyllgor ar gofnodion y cyfarfod ar gyfer eu cyhoeddi.

 

</AI2>

<AI3>

3       Trefn busnes

</AI3>

<AI4>

3.1   Busnes yr wythnos hon

 

Dydd Mawrth

 

·         Yn dilyn yr ymosodiadau yn Christchurch ac Utrecht, bydd y Dirprwy Lywydd yn dweud ychydig o eiriau ar ddechrau'r Cyfarfod Llawn heddiw a bydd yn gwahodd yr Aelodau i ymuno â hi mewn munud o dawelwch.

 

·         Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio ar gyfer eitemau heblaw'r Cyfnod 3 ar ôl yr eitem olaf o fusnes.

 

·         Bydd egwyl o 10 munud cyn dechrau trafodion Cyfnod 3.

 

Dydd Mercher

 

 

·         Cynhelir yr holl bleidleisiau cyn y Ddadl Fer.

 

 

</AI4>

<AI5>

3.2   Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Nododd y Pwyllgor Busnes amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf.

 

</AI5>

<AI6>

3.3   Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 1 Mai 2019 –

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: Perthynas Llywodraeth Cymru â Pinewood (60 munud)

·         Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol: Perthynas Cymru ag Ewrop a’r byd yn y dyfodol (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

</AI6>

<AI7>

3.4   Dadl Aelod - dewis cynnig ar gyfer dadl

Dadl Aelod - dewis cynnig ar gyfer dadl

 

·         Dewisodd y Pwyllgor Busnes y cynnig a ganlyn ar gyfer dadl ar 27 Mawrth:

 

NNDM6990

Andrew RT Davies

 

NNDM6990

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn nodi:

 

a) pwysigrwydd rygbi i bobl Cymru, y manteision economaidd sy'n gysylltiedig â'r gêm, a'i lle arbennig yng ngwead cymunedau ledled ein cenedl;

 

b) yr heriau ariannol a strwythurol sy'n wynebu rygbi yng Nghymru ar hyn o bryd;

 

c) goblygiadau posibl 'Project Reset' Undeb Rygbi Cymru ar rygbi proffesiynol a'r strwythur rhanbarthol yng Nghymru, ac ar y gwasanaethau lleol a chymunedol ychwanegol a ddarperir ar hyn o bryd gan y rhanbarthau; a

 

d) y pryderon cryf a fynegwyd gan gefnogwyr ynghylch y posibilrwydd o uno rhanbarthau'r Gweilch a'r Sgarlets.

 

2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gydag Undeb Rygbi Cymru a phartneriaid rhanbarthol/clwb i ddiogelu rygbi yng Nghymru a llunio model cynaliadwy tymor hir ar gyfer y gêm ar lefel ranbarthol ac ar lawr gwlad.

 

Cefnogwyr:

Huw Irranca-Davies

Bethan Sayed

Mohammad Asghar

Jayne Bryant

Hefin David

Suzy Davies

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

Dai Lloyd

Lynne Neagle

David Rees

 

 

</AI7>

<AI8>

4       Deddfwriaeth

</AI8>

<AI9>

4.1   Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Awdurdodau Afonydd a Draenio Tir

Nododd y Rheolwyr Busnes y bwriedir i'r ddadl yn y Cyfarfod Llawn gael ei chynnal ar 30 Ebrill am 15 munud, a bod hyn yn caniatáu ar gyfer 3 wythnos eistedd o waith craffu gan bwyllgor yn hytrach na'r 6 wythnos arferol, oherwydd amserlenni Senedd y DU.

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i gyfeirio'r memorandwm at y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig gyda dyddiad cau ar gyfer adrodd ar 25 Ebrill.

 

</AI9>

<AI10>

4.2   Amserlen ar gyfer trafod y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru), Ymateb y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Cadarnhaodd y Rheolwyr Busnes eu penderfyniad mewn egwyddor ar 5 Mawrth i gyfeirio'r Bil at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar gyfer ystyriaeth Cyfnod 1 gyda dyddiad cau ar gyfer adrodd yn ôl ar 19 Gorffennaf. Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar ddyddiad cau o 8 Tachwedd 2019 ar gyfer trafodion pwyllgor Cyfnod 2.

 

</AI10>

<AI11>

5       Pwyllgorau

</AI11>

<AI12>

5.1   Cais gan y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol am gyfarfod ychwanegol

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i'r cais.

 

</AI12>

<AI13>

6       Unrhyw fater arall

Y Pwyllgor Deisebau

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i wahodd UKIP i lenwi'r swydd wag ar y Pwyllgor Deisebau. Dywedodd Neil Hamilton fod angen i Grŵp UKIP gael trafodaeth gyffredinol am ddyranniad eu lleoedd ar pwyllgorau, cyn enwebu aelod i lenwi'r lle gwag ar y Pwyllgor Deisebau.

 

Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i gyflwyno cynnig i ethol Janet Finch-Saunders yn aelod o'r  Pwyllgor Craffu Waith y Prif Weinidog yn lle David Rowlands. Bydd y cynnig yn cael ei ychwanegu at agenda Cyfarfod Llawn yfory.

 

Agenda'r Wythnos Nesaf

Dywedodd y Dirprwy Lywydd wrth y Rheolwyr Busnes y bydd papurau ar Goladu Canllawiau ac ar Reolau Sefydlog ar gyfer Biliau Cydgrynhoi ar yr agenda ar gyfer yr wythnos nesaf.

 

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>