Cofnodion cryno - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 9 Mai 2019

Amser: 09.32 - 11.26
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5545


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Russell George AC (Cadeirydd)

Hefin David AC

Vikki Howells AC

Mark Reckless AC

David J Rowlands AC

Jack Sargeant AC

Joyce Watson AC

Tystion:

Ken Skates AC, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Lee Waters AC, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Simon Jones, Llywodraeth Cymru

Marcella Maxwell, Llywodraeth Cymru

Joshua Miles, Federation of Small Businesses (FSB)

Staff y Pwyllgor:

Gareth Price (Clerc)

Lara Date (Ail Glerc)

Robert Lloyd-Williams (Dirprwy Glerc)

Andrew Minnis (Ymchwilydd)

Sara Moran (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Bethan Sayed AC

1.2 Ni chafwyd unrhyw ddirprwyon na datganiadau o fuddiant.

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

</AI2>

<AI3>

2.1   Llythyr at Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau gan yr Athro Julie Lydon, Prifysgolion Cymru, ynghylch adroddiad y Pwyllgor am ymchwil ac arloesi yng Nghymru

2.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

</AI3>

<AI4>

2.2   Rhagor o wybodaeth gan UK Hospitality parthed rôl Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol

2.2.1 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol

</AI4>

<AI5>

2.3   Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau at Archwilydd Cyffredinol Cymru ynghylch adroddiad y Pwyllgor am Amharu ar y Rheilffyrdd yn ystod yr hydref

2.3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

</AI5>

<AI6>

2.4   Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau at Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch diweddariad o'r Cynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol

2.4.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

</AI6>

<AI7>

2.5   Llythyr at Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau gan y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch gwybodaeth bellach o gyfarfod Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau a gynhaliwyd ar 27 Mawrth 2019

2.5.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

 

</AI7>

<AI8>

3       Sesiwn graffu gyffredinol ar waith y Gweinidog

3.1 Atebodd Ken Skates AC, Lee Waters AC a Marcella Maxwell gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

3.2 Cytunodd Ken Skates AC i anfon rhagor o fanylion at y Pwyllgor am ymrwymiadau contract y fasnachfraint

 

</AI8>

<AI9>

4       Busnesau bach: rôl y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol

4.1 Atebodd Joshua Miles gan aelodau'r Pwyllgor.

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>