Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Scott Room, Royal Society of Edinburgh

Dyddiad: Dydd Iau, 13 Mehefin 2019

Amser: 09.30 - 13.11
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5542


External - Scott Room, Royal Society of Edinburgh

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Llyr Gruffydd AC (Cadeirydd)

Rhun ap Iorwerth AC

Alun Davies AC

Mike Hedges AC

Tystion:

David Eiser, Adviser to the Scottish Parliament’s Finance Committee

Dr Angela O’Hagan, Prifysgol Caledonian Glasgow

Yr Athro Michael Danson, Prifysgol Heriot-Watt

Caroline Gardner, Archwilydd Cyffredinol yr Alban

Mark Taylor, Audit Scotland

Diane McGiffen, Audit Scotland

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Georgina Owen (Ail Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1.      Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod ffurfiol yng Nghymdeithas Frenhinol Caeredin.

 

1.2.    Cafwyd ymddiheuriadau gan Nick Ramsay AC a Rhianon Passmore AC.

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI2>

<AI3>

2.1   PTN1 - Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) – 31 Mai 2019

</AI3>

<AI4>

2.2   PTN2 - Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Taliadau cadw mewn contractau adeiladu - 6 Mehefin 2019

</AI4>

<AI5>

3       Proses ddeddfwriaethol ar gyfer y gyllideb: Sesiwn dystiolaeth 1

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan David Eiser, Cynghorydd i Bwyllgor Cyllid Senedd yr Alban.

</AI5>

<AI6>

4       Proses ddeddfwriaethol ar gyfer y gyllideb: Sesiwn dystiolaeth 2

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Michael Danson, Athro Polisi Menter ym Mhrifysgol Heriot-Watt, a Dr Angela O'Hagan, o Ysgol Busnes a Chymdeithas Prifysgol Caledonian Glasgow.

</AI6>

<AI7>

5       Proses ddeddfwriaethol ar gyfer y gyllideb: Sesiwn dystiolaeth 3

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Caroline Gardner, Archwilydd Cyffredinol yr Alban, a Mark Taylor, Cyfarwyddwr Archwilio Audit Scotland.

</AI7>

<AI8>

6       Trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013:  Sesiwn dystiolaeth 1

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Caroline Gardner, Archwilydd Cyffredinol yr Alban, a Diane McGiffen, Prif Swyddog Gweithredu Audit Scotland.

</AI8>

<AI9>

7       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a’r cyfarfod ar 19 Mehefin 2019

7.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI9>

<AI10>

8       Proses ddeddfwriaethol ar gyfer y gyllideb: trafod y dystiolaeth

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI10>

<AI11>

9       Trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013:  trafod y dystiolaeth

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>