Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 18 Gorffennaf 2019

Amser: 13.15 - 14.15
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5529


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mike Hedges AC (Cadeirydd)

Andrew RT Davies AC

Llyr Gruffydd AC

Joyce Watson AC

Tystion:

Lesley Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Jackie Price, Llywodraeth Cymru

Richard Lewis, Llywodraeth Cymru

Tom Henderson, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Marc Wyn Jones (Clerc)

Elizabeth Wilkinson (Ail Glerc)

Andrea Storer (Dirprwy Glerc)

Annette Millett (Ysgrifenyddiaeth)

Katy Orford (Ymchwilydd)

Katie Wyatt (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Neil Hamilton AC a Jenny Rathbone AC.

 

</AI1>

<AI2>

2       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitemau 3, 4 a 7 o’r cyfarfod heddiw

2.1     Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o eitemau 3, 4 a 7 o’r cyfarfod heddiw.

 

</AI2>

<AI3>

3       Trafod y flaenraglen waith

3.1     Cytunodd y Pwyllgor ar y Flaenraglen Waith a gyhoeddir ar ei wefan yn nhymor yr hydref.

 

</AI3>

<AI4>

4       Egwyddorion a Llywodraethu Amgylcheddol ar ôl Brexit - trafod llythyr drafft at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

4.1     Cytunodd y Pwyllgor ar y llythyr drafft, yn amodol ar fân newidiadau.

 

</AI4>

<AI5>

5       Y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) - sesiwn dystiolaeth gyda Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

5.1     Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Lesley Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig; Jackie Price, Uwch-swyddog Cyfrifol, Llywodraeth Cymru; Richard Lewis, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru, a Tom Henderson, Uwch-reolwr y Bil, Llywodraeth Cymru.

 

</AI5>

<AI6>

6       Papur(au) i'w nodi

6.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

</AI6>

<AI7>

6.1   Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at y Cadeirydd - Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

</AI7>

<AI8>

6.2   Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Cadeirydd - Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

 

</AI8>

<AI9>

7       Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) - Trafod y dystiolaeth a gafwyd gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig o dan eitem 5

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 5.

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>