Agenda - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 18 Gorffennaf 2019

Amser: 13.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Marc Wyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6363

SeneddNHAMG@cynulliad.cymru


------

<AI1>

 

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Neil Hamilton AC.

 

</AI1>

<AI2>

2       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod heddiw ar gyfer eitemau 3, 4 a 7

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

PREIFAT (13.15 - 13.30)

 

</AI3>

<AI4>

3       Trafod y Flaenraglen Waith

                                                                                            (Tudalennau 1 - 5)

Dogfennau atodol:

Papur Preifat

</AI4>

<AI5>

4       Egwyddorion Amgylcheddol a Llywodraethu ar ôl Brexit - trafod llythyr drafft at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

                                                                                            (Tudalennau 6 - 9)

Dogfennau atodol:

Llythr drafft

</AI5>

<AI6>

CYHOEDDUS (13.30 - 14.45)

 

</AI6>

<AI7>

5       Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) - sesiwn dystiolaeth gyda Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

                                                                                        (Tudalennau 10 - 27)

Lesley Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Jackie Price, Uwch Swyddog Cyfrifol,  Bil Syrcas – Llywodraeth Cymru

Richard Lewis, Cyfreithiwr, Adran Gwasanaethau Cyfreithiol Llywodraeth Cymru – Llywodraeth Cymru

Tom Henderson, Rheolwr y Bil Syrcas – Llywodraeth Cymru

 

Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

 

Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil

 

</AI7>

<AI8>

6       Papurau i’w nodi

                                                                                                                          

</AI8>

<AI9>

6.1   Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at y Cadeirydd - Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

                                                                                        (Tudalennau 28 - 30)

Dogfennau atodol:

Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig - 8 Gorffennaf 2019

 

</AI9>

<AI10>

6.2   Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Cadeirydd - Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

                                                                                        (Tudalennau 31 - 38)

Dogfennau atodol:

Gohebiaeth gan Weinidog y Pwyllgor Cyllid - 10  Gorffennaf 2019

</AI10>

<AI11>

PREIFAT (14.45 - 15.00)

 

</AI11>

<AI12>

7       Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) - Trafod y dystiolaeth a gafwyd gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig o dan eitem 5

                                                                                                                          

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>