Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 18 Gorffennaf 2019

Amser: 09.00 - 14.22
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/5523


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Lynne Neagle AC (Cadeirydd)

Dawn Bowden AC (Cadeirydd dros dro)

Hefin David AC

Alun Davies AC (yn lle Hefin David AC)

Suzy Davies AC

Janet Finch-Saunders AC

Siân Gwenllian AC

Tystion:

Dr David Blaney, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Bethan Owen, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Meilyr Rowlands, Estyn

Jassa Scott, Estyn

Yr Athro Julie Lydon, Vice Chancellor, University of South Wales

Professor Elizabeth Treasure, Prifysgol Aberystwyth

Ben Arnold, Cynghorwr Polisi, Addysg Uwch Cymru

Maggie Griffiths, Grwp Llandrillo Menai

Emil Evans, Cardiff and Vale College

Mike Williams, Coleg Ceredigion

Margaret Phelan, Swyddog Rhanbarthol, Undeb Prifysgolion a Cholegau

Dr Bethan Winter, University and College Union

Rob Simkins, Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr

Joni Alexander, Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr Cymru

Staff y Pwyllgor:

Llinos Madeley (Clerc)

Gareth Rogers (Ail Glerc)

Sarah Bartlett (Dirprwy Glerc)

Phil Boshier (Ymchwilydd)

Michael Dauncey (Ymchwilydd)

Sian Thomas (Ymchwilydd)

Lisa Salkeld (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 O dan Reol Sefydlog 17.22, etholwyd Dawn Bowden AC yn Gadeirydd Dros Dro ar gyfer rhan gyntaf y cyfarfod. Cadeiriodd Lynne Neagle AC y cyfarfod o eitem 8. 

1.2 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan Hefin David AC am sesiwn y prynhawn. Roedd Alun David AC yn dirprwyo.

 

</AI1>

<AI2>

2       Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 - sesiwn dystiolaeth 1

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan CCAUC ac Estyn.

</AI2>

<AI3>

3       Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 - sesiwn dystiolaeth 2

3.2 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Brifysgolion Cymru.

</AI3>

<AI4>

4       Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 - sesiwn dystiolaeth 3

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan ColegauCymru.


</AI4>

<AI5>

5Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 - sesiwn dystiolaeth 4

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan UCM Cymru ac UCU.

5.2 O dan Reol Sefydlog 17.24A, datganodd Hefin David AC ei fod yn aelod o UCU.

 

</AI5>

<AI6>

6       Papurau i’w nodi

6.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI6>

<AI7>

</AI14>

<AI15>

7       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

7.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI15>

<AI16>

8       Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft. Derbyniwyd yr adroddiad drafft, yn amodol ar fân newidiadau. Cytunodd y Pwyllgor i gyhoeddi ei adroddiad ar 2 Awst.

</AI16>

<AI17>

9       Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21 – trafod y dull gweithredu

9.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull ar gyfer craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru.

</AI17>

<AI18>

10    Goblygiadau Brexit: fframweithiau polisi cyffredin y DU Gyfan

10.1 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidogion perthnasol i ofyn am wybodaeth.

</AI18>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>