Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 18 Gorffennaf 2019

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Llinos Madeley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat

(09.00 - 09.15)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.15)                                                                                                             

 

</AI2>

<AI3>

2       Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 - sesiwn dystiolaeth 1

(09.15 - 10.05)                                                                  (Tudalennau 1 - 40)


Estyn a Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

David Blaney, Prif Weithredwr - CCAUC

Bethan Owen, Dirprwy Brif Weithredwr - CCAUC

Meilyr Rowlands, Prif Arolygydd EM – Estyn

Jassa Scott, Cyfarwyddwr Strategol - Estyn

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
CYPE(5)-23-19 - Papur 1 - Estyn (Saesneg yn unig)
CYPE(5)-23-19 - Papur 2 – CCAUC

</AI3>

<AI4>

3       Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 - sesiwn dystiolaeth 2

(10.05 - 10.50)                                                                (Tudalennau 41 - 52)

 

Prifysgolion Cymru

Yr Athro Julie Lydon, Cadeirydd Prifysgolion Cymru

Yr Athro Elizabeth Treasure, Dirprwy Gadeirydd-Prifysgolion Cymru

Ben Arnold, Cynghorydd Polisi, Prifysgolion Cymru

 

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-23-19 - Papur 3 - Prifysgolion Cymru (Saesneg yn unig)

</AI4>

<AI5>

Egwyl

(10.50 - 11.00)

</AI5>

<AI6>

4       Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 - sesiwn dystiolaeth 3

(11.00 - 11.30)                                                                             (Tudalen 53)


ColegauCymru

Maggie Griffiths, Pennaeth Cynorthwyol - Grŵp Llandrillo Menai (trwy Gynhadledd Fideo)

Emil Evans, Dirprwy Bennaeth - Coleg Caerdydd a'r Fro

Mike Williams, Pennaeth Cynorthwyol - Coleg Sir Gâr/Coleg Ceredigion

 

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-23-19 - Papur 4 - Coleg Caerdydd a'r Fro (Saesneg yn unig)

</AI6>

<AI7>

5       Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 - sesiwn dystiolaeth 4

(11.30 - 12.15)                                                                (Tudalennau 54 - 61)


Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru (UCM Cymru) ac Undeb Prifysgolion a Cholegau (UCU)

Margaret Phelan, Swyddog UCU Cymru

Dr Bethan Winter, Swyddog Polisi a Chyfathrebu - UCU

Rob Simkins, Llywydd - UCM Cymru

Joni Alexander, Cyfarwyddwr Dros Dro - UCM Cymru

 

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-23-19 - Papur 5 - Undeb Prifysgolion a Cholegau (Saesneg yn unig)
CYPE(5)-23-19 - Papur 6 - Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru

</AI7>

<AI8>

6       Papurau i’w nodi

(12.15)                                                                                                             

 

</AI8>

<AI9>

6.1   Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 12 Mehefin ynghylch Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

                                                                                        (Tudalennau 62 - 72)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-23-19 - Papur i'w nodi 1

</AI9>

<AI10>

6.2   Llythyr gan y Gweinidog Addysg - gwybodaeth bellach yn dilyn y cyfarfod ar 20 Mehefin ynghylch y gwaith dilynol ar yr adroddiad 'Cadernid Meddwl'

                                                                                        (Tudalennau 73 - 75)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-23-19 - Papur i'w nodi 2 (Saesneg yn unig)

</AI10>

<AI11>

6.3   Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru - Gwasanaethau CAMHS haen 4 i gleifion mewnol

                                                                                        (Tudalennau 76 - 79)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-23-19 - Papur i'w nodi 3 (Saesneg yn unig)

</AI11>

<AI12>

6.4   Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru - Addysg gartref ddewisol - y wybodaeth ddiweddaraf

                                                                                        (Tudalennau 80 - 81)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-23-19 - Papur i'w nodi 4 (Saesneg yn unig)

</AI12>

<AI13>

6.5   Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru - Targedau ar gyfer plant sy'n derbyn gofal

                                                                                        (Tudalennau 82 - 83)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-23-19 - Papur i'w nodi 5 (Saesneg yn unig)

</AI13>

<AI14>

6.6   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid - Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

                                                                                        (Tudalennau 84 - 91)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-23-19 - Papur i'w nodi 6

</AI14>

<AI15>

6.7   Llythyr gan y Gweinidog Addysg - y wybodaeth ddiweddaraf am Addysg yn y Cartref

                                                                                        (Tudalennau 92 - 94)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-23-19 - Papur i'w nodi 7

</AI15>

<AI16>

6.8   Letter from the Children Commissioner for Wales - Additional information for the Children (Abolition of Defence of Reasonable Punishment) (Wales) Bill

                                                                                        (Tudalennau 95 - 97)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-23-19 - Papur i'w nodi 8 (Saesneg yn unig)

</AI16>

<AI17>

7       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(12.15)                                                                                                             

 

</AI17>

<AI18>

Egwyl ginio

(12.15 - 13.30)

</AI18>

<AI19>

8       Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft

(13.30 - 14.20)                                                                                                

 

</AI19>

<AI20>

9       Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21 – trafod y dull gweithredu

(14.20 - 14.25)                                                              (Tudalennau 98 - 106)


Dogfennau atodol:

CYPE(5)-23-19 - Papur preifat 1

</AI20>

<AI21>

10    Goblygiadau Brexit: fframweithiau polisi cyffredin y DU Gyfan

(14.25 - 14.30)                                                            (Tudalennau 107 - 117)


Dogfennau atodol:

CYPE(5)-23-19 - Papur preifat 2

</AI21>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>