Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 16 Mai 2019

Amser: 09.22 - 12.08
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/5518


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Lynne Neagle AC (Cadeirydd)

Dawn Bowden AC

Hefin David AC

Suzy Davies AC

Janet Finch-Saunders AC

Siân Gwenllian AC

Jayne Bryant AC (yn lle Jack Sargeant AC)

Tystion:

Jeff Cuthbert, Police and Crime Commissioner for Gwent and Chair of the All Wales Policing Group

Matt Jukes

Allison Hulmes, British Association of Social Workers (BASW) Cymru

Staff y Pwyllgor:

Llinos Madeley (Clerc)

Sarah Bartlett (Dirprwy Glerc)

Sian Thomas (Ymchwilydd)

Samiwel Davies (Cynghorydd Cyfreithiol)

Lisa Salkeld (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1     Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau. Cafwyd ymddiheuriadau gan Jack Sargeant AC; roedd Jayne Bryant AC yn dirprwyo ar ei ran. 

 

</AI1>

<AI2>

2       Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 6

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr yr Heddlu.

2.2 Cytunodd cynrychiolwyr yr Heddlu i ddarparu nodyn ynghylch y sefyllfa bresennol, fel y maent yn ei deall mewn perthynas â datblygiad a gwaith canolfannau diogelu amlasiantaeth.

 

</AI2>

<AI3>

3       Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 7

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan BASW Cymru.

3.2 Cytunodd y Cyfarwyddwr i ddarparu nodyn am y materion a ganlyn:

·         Tystiolaeth o ran unrhyw ddwysâd o ran gweithgarwch sy’n is na’r trothwy presennol ar gyfer defnyddio’r amddiffyniad cosb resymol i weithgarwch yr ystyrir ei fod yn ymosodiad

·         Ymwneud BASW Cymru hyd yn hyn â’r gwaith o ddatblygu’r Bil

</AI3>

<AI4>

4       Papurau i’w nodi

4.1 Cafodd y papurau eu nodi.

4.2 Diolchodd y Cadeirydd i Senedd Ieuenctid Cymru am ei gyfraniad at waith craffu'r Pwyllgor ar y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru).

 

</AI8>

<AI9>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI9>

<AI10>

6       Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - trafod y dystiolaeth

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiynau.

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>