Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 10 Gorffennaf 2019

Amser: 09.30 - 11.25
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5511


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mike Hedges AC (Cadeirydd)

Andrew RT Davies AC

Llyr Gruffydd AC

Neil Hamilton AC

Jenny Rathbone AC

Joyce Watson AC

Tystion:

Lesley Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Simon Jones, Llywodraeth Cymru

Jonathan Oates, Llywodraeth Cymru

Lucy Corfield, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Marc Wyn Jones (Clerc)

Andrea Storer (Dirprwy Glerc)

Chloe Corbyn (Ymchwilydd)

Elfyn Henderson (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

</AI1>

<AI2>

2       Sesiwn i Graffu ar Waith y Gweinidog - Newid Hinsawdd

2.1 Atebodd y Gweinidog gwestiynau gan Aelodau.

2.2 Gofynnodd y Cadeirydd i’r Gweinidog ymateb yn ysgrifenedig i gwestiynau craffu na ofynnwyd yn ystod y sesiwn hon oherwydd cyfyngiadau amser.

2.3 Gofynnodd y Cadeirydd am gael rhagor o amser i sesiynau craffu gyda’r Gweinidog yn y dyfodol.

 

</AI2>

<AI3>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod heddiw ar gyfer eitemau 4, 5, 6 a 7

3.1     Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd ar gyfer eitemau 4, 5, 6 a 7 o’r cyfarfod heddiw.

 

</AI3>

<AI4>

4       Blaenraglen Waith - Trafod y dull gweithredu ar gyfer craffu ar Fil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

4.1     Bu’r Pwyllgor yn ystyried y dull o graffu ar Fil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) a chytunodd arno.

 

</AI4>

<AI5>

5       Fframwaith Datblygu Cenedlaethol - y wybodaeth ddiweddaraf am gynllunio a’r dull gweithredu ar gyfer trafod y Fframwaith

5.1     Ystyriodd y Pwyllgor y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol a chytunodd i’w ystyried ymhellach yn nhymor yr hydref.

 

</AI5>

<AI6>

6       Trafod y Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer Cadeirydd newydd Cyfoeth Naturiol Cymru

6.1     Cytunodd y Pwyllgor i gynnal gwrandawiad cyn penodi gyda Chadeirydd newydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn nhymor yr hydref.

 

</AI6>

<AI7>

7       Y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiad y Pwyllgor yn Sioe Frenhinol Cymru

7.1 Cafodd yr Aelodau y wybodaeth ddiweddaraf ar ddigwyddiad y Pwyllgor yn Sioe Frenhinol Cymru.

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>