Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 26 Mehefin 2019

Amser: 09.15 - 11.40
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5510


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mike Hedges AC (Cadeirydd)

Andrew RT Davies AC

Llyr Gruffydd AC

Neil Hamilton AC

Jenny Rathbone AC

Joyce Watson AC

Tystion:

Anne Meikle, WWF Cymru

Llinos Price, Woodland Trust

Annie Smith, RSPB

Filippos Proedrou, Prifysgol De Cymru

Staff y Pwyllgor:

Marc Wyn Jones (Clerc)

Andrea Storer (Dirprwy Glerc)

Chloe Corbyn (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2        Croesawodd y Cadeirydd Neil Hamilton AC i'r Pwyllgor.

</AI1>

<AI2>

2       Egwyddorion Amgylcheddol a Llywodraethu ar ôl Brexit – sesiwn dystiolaeth 5

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Anne Meikle, Pennaeth World Wildlife Fund (WWF) Cymru; Llinos Price, Swyddog Polisi Cymru, Coed Cadw; ac Annie Smith, Rheolwr Datblygu Cynaliadwy, y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) Cymru.

 

</AI2>

<AI3>

3       Papur (au) i'w Nodi

3.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

</AI3>

<AI4>

3.1   Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at y Cadeirydd - Cyfarfod Grŵp Rhyng-Weinidogol Ynni a Newid Hinsawdd (IMG)

</AI4>

<AI5>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitemau 5, 6 a 7 yn y cyfarfod heddiw.

4.1 Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o eitemau 5, 6 a 7 yn y cyfarfod heddiw.

</AI5>

<AI6>

5       Egwyddorion Amgylcheddol a Llywodraethu ar ôl Brexit - Ystyried y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 2

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 2.

</AI6>

<AI7>

6       Blaenraglen Waith - Ystyried yr amserlen ar gyfer y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr amserlen arfaethedig ar gyfer ystyried y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru). Cytunwyd y byddai'r Cadeirydd yn ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes ar y mater hwn.

 

6.2 Cytunodd y Pwyllgor i wahodd Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig i'w gyfarfod ddydd Iau 18 Gorffennaf 2019 i roi tystiolaeth mewn perthynas â'r Bil.  Mae hyn yn amodol ar gyflwyno'r Bil erbyn y dyddiad hwnnw.

</AI7>

<AI8>

7       Briff: Mynd i'r afael â'r bwlch o ran polisi hinsawdd yng Nghymru

7.1 Cafodd y Pwyllgor friff gan Filippos Proedrou, Cymrawd Ymchwil, Prifysgol De Cymru, ar ymchwil a wnaed ar ran y Cynulliad ar fynd i'r afael â'r bwlch polisi hinsawdd yng Nghymru.

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>