Agenda - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 26 Mehefin 2019

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Marc Wyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6363

SeneddNHAMG@cynulliad.cymru


------

<AI1>

 

 

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

 

</AI1>

<AI2>

2       Egwyddorion Amgylcheddol a Llywodraethu ar ôl Brexit  - sesiwn dystiolaeth 5

(09.15-10.15)                                                                    (Tudalennau 1 - 29)

Anne Meikle, Head - World Wide Fund for Nature (WWF) Cymru

Llinos Price, Swyddog Polisi Cymru – Coed Cadw

Annie Smith, Rheolwr Datblygu Cynaliadwy – Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) Cymru

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
Papur - World Wide Fund for Nature (WWF) Cymru (Saesneg yn unig)
Papur - RSPB Cymru (Saesneg yn unig)

 

 

 

 

 

</AI2>

<AI3>

3       Papurau i’w nodi

</AI3>

<AI4>

3.1   Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig - Grŵp Rhyngweinidogol ar Ynni a Newid Hinsawdd

                                                                                        (Tudalennau 30 - 31)

Dogfennau atodol:

Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig –

19 Mehefin 2019

 

</AI4>

<AI5>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitemau 5, 6 a 7 yn y cyfarfod heddiw

 

</AI5>

<AI6>

Sesiwn Breifat (10.15-11.45)

 

</AI6>

<AI7>

5       Egwyddorion Amgylcheddol a Llywodraethu ar ôl Brexit - Ystyried y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 2

                                                                                                                          

</AI7>

<AI8>

6       Blaenraglen waith - Trafod yr amserlen ar gyfer Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

                                                                                        (Tudalennau 32 - 35)

Dogfennau atodol:

Papur Preifat

 

</AI8>

<AI9>

7       Cyflwyniad: Mynd i'r afael â'r bwlch o ran polisi hinsawdd yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 36 - 57)

Dr Filippos Proedrou, Cymrawd Ymchwil - Prifysgol De Cymru:

Dogfennau atodol:

Papur Briffio (Saesneg yn unig)

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>