Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 22 Mai 2019

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Llinos Madeley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat

(09.15 - 09.30)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 8

(09.30 - 10.30)                                                                  (Tudalennau 1 - 42)


Cynrychiolwyr GIG Cymru

Dave Williams, Cyfarwyddwr yr Is-adran - Gwasanaethau Teulu a Therapi, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Nicola Edwards, Pennaeth Diogelu, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
CYPE(5)-16-19 - Papur 1 - Conffederasiwn GIG Cymru (Saesneg yn unig)
CYPE(5)-16-19 - Papur 2 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (Saesneg yn unig)
CYPE(5)-16-19 - Papur 3 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (Saesneg yn unig)
CYPE(5)-16-19 - Papur 4 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (Saesneg yn unig)
CYPE(5)-16-19 - Papur 5 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (Saesneg yn unig)
CYPE(5)-16-19 - Papur 6 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg (Saesneg yn unig)

</AI3>

<AI4>

Egwyl

(10.30 - 10.45)

</AI4>

<AI5>

3       Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 9

(10.45 - 11.45)                                                                (Tudalennau 43 - 44)


Y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol

Jane Randall, Cadeirydd y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol

Jan Pickles, Aelod o'r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-16-19 - Papur 7 - Y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol (Saesneg yn unig)

</AI5>

<AI6>

4       Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 10

(11.45 - 12.40)                                                                (Tudalennau 45 - 56)


Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant, Coleg Brenhinol y Meddygon Teulu, Coleg Nyrsio Brenhinol

Dr Lorna Price, cynrychiolydd Cymru ar Bwyllgor Amddiffyn Plant canolog y Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant

Dr Rowena Christmas, cynrychiolydd o Goleg Brenhinol y Meddygon Teulu

Michelle Moseley, cynrychiolydd o Goleg Brenhinol y Nyrsys

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-16-19 - Papur 8 - Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant (Saesneg yn unig)
CYPE(5)-16-19 - Papur 9 - Coleg Brenhinol y Meddygon Teulu (Saesneg yn unig)
CYPE(5)-16-19 - Papr 10 - Coleg Nyrsio Brenhinol (Saesneg yn unig)

</AI6>

<AI7>

5       Papur i’w nodi

 

</AI7>

<AI8>

5.1   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus -  Diweddariad Llywodraeth Cymru ar y rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif

                                                                                        (Tudalennau 57 - 71)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-16-19 - Papur i'w nodi 1

</AI8>

<AI9>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(12.40)                                                                                                             

 

</AI9>

<AI10>

7       Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - trafod y dystiolaeth

(12.40 - 12.45)                                                                                                

 

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>