Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 5 Mehefin 2019

Amser: 09.01 - 12.20
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5498


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Llyr Gruffydd AC (Cadeirydd)

Rhun ap Iorwerth AC

Alun Davies AC

Mike Hedges AC

Rhianon Passmore AC

Nick Ramsay AC

Tystion:

Dyfed Alsop, Awdurdod Cyllid Cymru

Adam Al-Nuami, Awdurdod Cyllid Cymru

Dave Jones, Awdurdod Cyllid Cymru

Chris Moore, Welsh Local Goverment Association

Jon Rae, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Alan Bermingham, The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA)

Tim Jones, Deloitte

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Leanne Hatcher (Ail Glerc)

Samantha Williams (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

Christian Tipples (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Awdurdod Refeniw Cymru: Brîff technegol ar drethi

1.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio breifat ar drethi gan Dyfed Alsop, Prif Weithredwr, Awdurdod Refeniw Cymru; Adam Al-Nuami, Pennaeth Dadansoddi Data, Awdurdod Refeniw Cymru; a Dave Jones, Dadansoddi Data, Awdurdod Cyllid Cymru.

</AI1>

<AI2>

2       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

</AI2>

<AI3>

3       Papur(au) i'w nodi

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI3>

<AI4>

3.1   PTN1 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd - Papur Gwyn Gwella Trafnidiaeth Gyhoeddus - Asesiad Effaith Rheoleiddiol Drafft - 29 Ebrill 2019

</AI4>

<AI5>

3.2   PTN2 - Llythyr gan Jim Harra, Ail Ysgrifennydd Parhaol, CThEM - Cyfraddau Treth Incwm Cymru: Codau treth Cymru - 14 Mai 2019

</AI5>

<AI6>

3.3   PTN3 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd - Cyfraddau Treth Incwm Cymru: Codau treth Cymru - 22 Mai 2019

</AI6>

<AI7>

3.4   PTN4 - Ymateb y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit i argymhellion y Pwyllgor Cyllid ynghylch y Bil Deddfwriaeth (Cymru) - 30 Mai 2019

</AI7>

<AI8>

4       Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth 5

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jon Rae, Cyfarwyddwr Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru; a Chris Moore, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Cyngor Sir Caerfyrddin ar yr ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru.

</AI8>

<AI9>

5       Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth 6

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Tim Jones, Cyfarwyddwr, Cynghorwr Ariannol, Deloitte LLP; ac Alan Bermingham, Rheolwr Polisi, Llywodraethau, Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth ar yr ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru.

</AI9>

<AI10>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI10>

<AI11>

7       Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Trafod y dystiolaeth

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI11>

<AI12>

8       Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft â rhai mân newidiadau.

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>