Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 5 Mehefin 2019

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6372

SeneddCyllid@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Ar 15 Mai 2019, penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o ddechrau'r cyfarfod hwn (Eitem 1)

</AI1>

<AI2>

1       Awdurdod Refeniw Cymru: Briff technegol ar drethi

(09.00-10.00)                                                                                                  

Dyfed Alsop, Prif Weithredwr, Awdurdod Refeniw Cymru

Adam Al-Nuami, Pennaeth Dadansoddi Data, Awdurdod Refeniw Cymru

</AI2>

<AI3>

10.00-10.15 Egwyl

</AI3>

<AI4>

2       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(10.15)                                                                                                             

</AI4>

<AI5>

3       Papur(au) i'w nodi

(10.15)                                                                                 (Tudalennau 1 - 5)

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Mai 2019

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Mai 2019

</AI5>

<AI6>

3.1   PTN1 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd - Papur Gwyn Gwella Trafnidiaeth Gyhoeddus - Asesiad Effaith Rheoleiddiol Drafft - 29 Ebrill 2019

                                                                                          (Tudalennau 6 - 10)

</AI6>

<AI7>

3.2   PTN2 - Llythyr gan Jim Harra, Ail Ysgrifennydd Parhaol, CThEM - Cyfraddau Treth Incwm Cymru: Codau treth Cymru - 14 Mai 2019

                                                                                        (Tudalennau 11 - 12)

</AI7>

<AI8>

3.3   PTN3 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd - Cyfraddau Treth Incwm Cymru: Codau treth Cymru - 22 Mai 2019

                                                                                                     (Tudalen 13)

</AI8>

<AI9>

3.4   PTN4 - Ymateb y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit i argymhellion y Pwyllgor Cyllid ynghylch y Bil Deddfwriaeth (Cymru) - 30 Mai 2019

                                                                                        (Tudalennau 14 - 17)

</AI9>

<AI10>

4       Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth 5

(10.15-11.15)                                                                  (Tudalennau 18 - 37)

Jon Rae, Cyfarwyddwr Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Chris Moore, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Cyngor Sir Caerfyrddin

 

Papur 1 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Briff Ymchwil

</AI10>

<AI11>

5       Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth 6

(11.15-12.15)                                                                  (Tudalennau 38 - 52)

Tim Jones, Cyfarwyddwr, Cynghorwr Ariannol, Deloitte LLP 

Alan Bermingham, Rheolwr Polisi, Llywodraethau, Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth

 

Briff Ymchwil

</AI11>

<AI12>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(12.15)                                                                                                             

</AI12>

<AI13>

7       Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Trafod y dystiolaeth

(12.15-12.25)                                                                  (Tudalennau 53 - 85)

Papur 2 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Cyfrinachol

</AI13>

<AI14>

8       Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

(12.25-12.30)                                                                (Tudalennau 86 - 125)

Papur 3 – Adroddiad drafft

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>