Agenda - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 3 Gorffennaf 2019

Amser: 08.50
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Naomi Stocks

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6222

SeneddCymunedau@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat (08.50 - 09.00)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.00)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Ymchwiliad i Fudd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i'w cyflawni'n well – sesiwn dystiolaeth 6

(9.00 - 10.00)                                                                    (Tudalennau 1 - 13)

Hannah Blythyn AC, y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol

Jo-Anne Daniels, Cyfarwyddwr, Cymunedau & Trechu Tlodi, Llywodraeth Cymru

Linda Davis, Pennaeth trechu tlodi a Chysylltiadau'r Adran Gwaith a Phensiynau, Llywodraeth Cymru

</AI3>

<AI4>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitemau 4, 8 a 9

(10.00)                                                                                                             

</AI4>

<AI5>

4       Ymchwiliad i Fudd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i'w cyflawni'n well – trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

(10.00 - 10.05)                                                                                                

</AI5>

<AI6>

Egwyl (10.05 -10.10)

 

</AI6>

<AI7>

5       Ymchwiliad i eiddo gwag – sesiwn dystiolaeth 1

(10.10 - 11.25)                                                                (Tudalennau 14 - 74)

Leighton Evans, Cyngor Sir Caerfyrddin

Paula Livingstone, Cyngor Abertawe 

Sion Wynne, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Gaynor Toft, Cyngor Sir Ceredigion

</AI7>

<AI8>

6       Ymchwiliad i eiddo gwag - sesiwn dystiolaeth 2

(11.25 - 12.10)                                                                                                

Lisa Hayward, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Dewi Morgan, Cyngor Gwynedd

Deb Smith, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

</AI8>

<AI9>

7       Papurau i’w nodi

(12.10- 12.15)                                                                                                 

</AI9>

<AI10>

7.1   Gohebiaeth gan Mark Isherwood AC ynghylch y Gronfa Gymdeithasol ar gyfer taliadau angladd – 21 Mehefin 2019

                                                                                        (Tudalennau 75 - 76)

</AI10>

<AI11>

7.2   Gohebiaeth gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru ynghylch y cais am ragor o wybodaeth yn dilyn craffu blynyddol – 26 Mehefin 2019

                                                                                        (Tudalennau 77 - 87)

</AI11>

<AI12>

7.3   Ymchwiliad i eiddo gwag - dadansoddiad o’r arolwg

                                                                                        (Tudalennau 88 - 95)

</AI12>

<AI13>

8       Ymchwiliad i eiddo gwag – trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

(12.15 - 12.20)                                                                                                

</AI13>

<AI14>

9       Dull gweithredu o ran gwaith dilynol ar gysgu ar y stryd yng Nghymru

(12.20 - 12.30)                                                                (Tudalennau 96 - 97)

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>