Agenda - Y Pwyllgor Deisebau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mawrth, 25 Mehefin 2019

Amser: 08.50
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a:

Graeme Francis - Clerc y Pwyllgor

Kath Thomas – Dipwrwy Glerc

0300 200 6565

SeneddDeisebau@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat

(8:50 - 9:00)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

(9:00)                                                                                 (Tudalennau 1 - 25)

</AI2>

<AI3>

2       Sesiwn Dystiolaeth: Cynllunio

                                                                                        (Tudalennau 26 - 37)

·         Julie James AC  - Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

·         Neil Hemington – Pennaeth Cynllunio, Llywodraeth Cymru

·         Stephen Phipps - Swyddog Prosiectau llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

</AI3>

<AI4>

2.1     P-05-786 Arbedwch ein cefn gwlad - dylid adolygu TAN 1

                                                                                        (Tudalennau 38 - 40)

</AI4>

<AI5>

2.2     P-05-881 Trwsio ein system gynllunio

                                                                                        (Tudalennau 41 - 42)

</AI5>

<AI6>

2.3     P-05-843 Mwy o hawliau trydydd parti mewn apeliadau cynllunio

                                                                                                     (Tudalen 43)

</AI6>

<AI7>

2.4     P-05-845 Rhowch Derfyn ar Wrthdaro Buddiant yng Nghyfansoddiad Awdurdodau Lleol

                                                                                                     (Tudalen 44)

</AI7>

<AI8>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

                                                                                                                          

Item 4

</AI8>

<AI9>

4       Trafod Sesiynau Tystiolaeth Blaenorol

(9:45 - 10:00)                                                                                                  

</AI9>

<AI10>

5       Deisebau newydd

(10:00)                                                                                                             

</AI10>

<AI11>

5.1     P-05-884 Diwygio Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2018 i gynnwys sefydliadau’r DU sydd â gweithrediadau dramor

                                                                                        (Tudalennau 45 - 60)

</AI11>

<AI12>

5.2     P-05-886 Stopio'r Llwybr Coch (coridor yr A55 A494)

                                                                                        (Tudalennau 61 - 76)

</AI12>

<AI13>

5.3     P-05-888 Gwneud TGAU Iaith Gymraeg yn orfodol ym mhob ysgol yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 77 - 84)

</AI13>

<AI14>

6       Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

                                                                                                                          

</AI14>

<AI15>

Tai a Llywodraeth Leol

 

</AI15>

<AI16>

6.1     P-05-717 Sefydlu Hawliau Mynediad Cyhoeddus Statudol i Dir a Dŵr Mewndirol at Ddibenion Hamdden a Dibenion Eraill

                                                                                        (Tudalennau 85 - 93)

</AI16>

<AI17>

Economi a Thrafnidiaeth

 

</AI17>

<AI18>

Bydd y ddwy eitem a ganlyn yn cael eu trafod ar y cyd

 

</AI18>

<AI19>

6.2     P-05-775 Caewch y bwlch sy'n ymwneud â gweithio trawsffiniol ac is-gontractio yn y gyfraith trwyddedu tacsis

                                                                                        (Tudalennau 94 - 95)

</AI19>

<AI20>

6.3     P-05-835 Caniatáu i Yrwyr Tacsi Symud yn Rhydd i wneud Gwaith Hurio Preifat Unrhyw Le yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 96 - 98)

</AI20>

<AI21>

6.4     P-05-827 Y ffyrdd o amgylch Trago Mills Parc Manwerthu Cyfarthfa

                                                                                                     (Tudalen 99)

</AI21>

<AI22>

Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

 

</AI22>

<AI23>

6.5     P-05-847 Creu ffynhonnau dŵr yng nghanol dinasoedd a threfi er mwyn rhoi diwedd ar wastraff plastig

                                                                                    (Tudalennau 100 - 102)

</AI23>

<AI24>

Cyllid

 

</AI24>

<AI25>

6.6     P-05-855 Adolygiad o ryddhad ardrethi busnesau bach

                                                                                                   (Tudalen 103)

</AI25>

<AI26>

Addysg

 

</AI26>

<AI27>

6.7     P-05-802 Amddiffyn Maint Dosbarthiadau mewn Ystafelloedd Dosbarth a Gweithdai Dylunio a Thechnoleg

                                                                                    (Tudalennau 104 - 107)

</AI27>

<AI28>

Bydd y ddwy eitem a ganlyn yn cael eu trafod ar y cyd

 

</AI28>

<AI29>

6.8     P-05-860 Dylid gwneud Gwersi Sgiliau Bywyd yn Orfodol ar y cwricwlwm

                                                                                    (Tudalennau 108 - 110)

</AI29>

<AI30>

6.9     P-05-861 Gwneud addysg wleidyddol yn elfen orfodol o'r cwricwlwm cenedlaethol newydd

                                                                                    (Tudalennau 111 - 114)

</AI30>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.             FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.             FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>