Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 10 Mehefin 2019

Amser: 13.20 - 15.15
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/5456


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Nick Ramsay AC (Cadeirydd)

Mohammad Asghar (Oscar) AC

Vikki Howells AC

Rhianon Passmore AC

Adam Price AC

Jenny Rathbone AC

Tystion:

Dr Andrew Goodall, Llywodraeth Cymru

Dr Chris Jones, Llywodraeth Cymru

Swyddfa Archwilio Cymru:

Adrian Crompton – Archwilydd Cyffredinol Cymru

Dave Thomas

Staff y Pwyllgor:

Meriel Singleton (Ail Glerc)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r Pwyllgor. 

</AI1>

<AI2>

2       Rheoli apwyntiadau cleifion allanol ar draws Cymru: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

2.1 Cafodd yr Aelodau dystiolaeth gan Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru a chan Dr Chris Jones, y Dirprwy Brif Swyddog Meddygol fel rhan o'r ymchwiliad i reoli apwyntiadau dilynol cleifion allanol ar draws Cymru.

2.2 Cytunodd Dr Andrew Goodall i:

·         roi restr o'r gwelliannau y gofynnir i bob bwrdd iechyd eu gwneud

·         rhannu'r adborth gan Fwrdd Gweithredu Offthalmoleg ar ganlyniadau'r mesurau newydd ar gyfer gofal llygaid

·         rannu enghreifftiau o'r darnau o waith y mae clinigwyr yn arwain arnynt fel rhan o'r gwelliannau sy'n cael eu hysgogi gan y rhaglen gofal wedi'i gynllunio genedlaethol a'r byrddau arbenigol cysylltiedig.

 

</AI2>

<AI3>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI3>

<AI4>

4       Rheoli apwyntiadau cleifion allanol ar draws Cymru: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

4.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI4>

<AI5>

5       Blaenraglen Waith

5.1 Yn dilyn penderfyniad y Prif Weinidog i beidio â bwrw ymlaen â phrosiect ffordd liniaru'r M4, fel y'i cyhoeddwyd ar 4 Mehefin 2019, ac yn sgil cyhoeddi manylion am gostau'r prosiect, sydd bellach yn £114 miliwn, cytunodd yr Aelodau fod gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus rôl yn ymchwilio i'r gwariant hwn a chytunwyd ar wneud darn byr o waith ar y mater.

</AI5>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>