Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 8 Gorffennaf 2019

Amser: 14.35 - 15.27
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5447


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mick Antoniw AC (Cadeirydd)

Suzy Davies AC

Dai Lloyd AC

Tystion:

Staff y Pwyllgor:

P Gareth Williams (Clerc)

Sarah Sargent (Ail Glerc)

Rachael Davies (Dirprwy Glerc)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

Rhiannon Lewis (Cynghorydd Cyfreithiol)

Sam Mason (Cynghorydd Cyfreithiol)

Samiwel Davies (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cafwyd ymddiheuriadau gan Carwyn Jones AC.

</AI1>

<AI2>

2       Offerynnau nad ydynt yn codi unrhyw faterion i gyflwyno adroddiad yn eu cylch o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

</AI2>

<AI3>

2.1   SL(5)426 - Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) (Cymru) (Diwygio) 2019

</AI3>

<AI4>

2.2   SL(5)428 - Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2019

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon â hwy.

</AI4>

<AI5>

3       Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad yn eu cylch i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

</AI5>

<AI6>

3.1   SL(5)425 - Gorchymyn Pysgota am Gregyn Moch (Cymru) 2019

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt rhinweddau a nodwyd.

</AI6>

<AI7>

3.2   SL(5)427 - Rheoliadau Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017 (Rhyddhadau) (Diwygiadau Amrywiol) 2019

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, ynghyd ag ymateb y Llywodraeth, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt rhinweddau a nodwyd.

</AI7>

<AI8>

4       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE

</AI8>

<AI9>

4.1   SL(5)430 - Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2019

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad i dynnu sylw at faterion o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE.

</AI9>

<AI10>

5       Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

</AI10>

<AI11>

5.1   WS-30C(5)136 - Rheoliadau Plaleiddiaid (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth.

</AI11>

<AI12>

6       Offerynnau Statudol sydd angen Cydsyniad: Brexit

</AI12>

<AI13>

6.1   SICM(5)23 - Rheoliadau’r Gyfarwyddeb Masnach Electronig (Mabwysiadu a Phlant) (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru mewn perthynas â'r penderfyniad i beidio â chyflwyno cynnig i'w drafod.

</AI13>

<AI14>

7       Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol - Cysylltiadau Rhynglywodraethol a Fframweithiau Cyffredin

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

</AI14>

<AI15>

8       Papur(au) i'w nodi

</AI15>

<AI16>

8.1   Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Rheoliadau Diogelu Data, Preifatrwydd a Chyfathrebiadau Electronig (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol.

</AI16>

<AI17>

8.2   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Llywydd: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Llywydd.

</AI17>

<AI18>

8.3   Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol: Bil Masnach – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3)

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol.

</AI18>

<AI19>

8.4   Llythyr gan y Prif Weinidog at y Llywydd: Rhwymedigaethau rhyngwladol sy'n rhwymo'r DU

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog at y Llywydd.

</AI19>

<AI20>

9       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

</AI20>

<AI21>

10    Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) : Adroddiad drafft

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft ar y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru), a chytunodd i ystyried drafft pellach yn y cyfarfod nesaf.

</AI21>

<AI22>

11    Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Ardrethu Annomestig (Rhestri)

Trafododd y Pwyllgor y nodyn cyngor cyfreithiol ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Ardrethu Annomestig (Rhestri).

</AI22>

<AI23>

12    Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Ardrethu Annomestig (Toiledau Cyhoeddus)

Trafododd y Pwyllgor y nodyn cyngor cyfreithiol ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Ardrethu Annomestig (Toiledau Cyhoeddus).

</AI23>

<AI24>

13    Blaenraglen waith

Trafododd y Pwyllgor y cylch gorchwyl ar gyfer ymchwiliad yn y dyfodol i gydsyniad deddfwriaethol, datganoli a Brexit, a chytunodd i ystyried rhagor o fanylion ar gyfer yr ymchwiliad yn ei gyfarfod nesaf.

</AI24>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>