Agenda - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 8 Gorffennaf 2019

Amser: 14.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6362

SeneddMCD@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

14.30                                                                                                               

</AI1>

<AI2>

2       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

14.30-14.35                                                                        (Tudalennau 1 - 2)

CLA(5)-22-19 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

</AI2>

<AI3>

Offerynnau'r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

</AI3>

<AI4>

2.1   SL(5)426 - Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) (Cymru) (Diwygio) 2019

                                                                                                                          

</AI4>

<AI5>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

</AI5>

<AI6>

2.2   SL(5)428 - Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2019

                                                                                                                          

</AI6>

<AI7>

3       Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

14.35-14.40                                                                                                    

</AI7>

<AI8>

Offerynnau'r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

</AI8>

<AI9>

3.1   SL(5)425 - Gorchymyn Pysgota am Gregyn Moch (Cymru) 2019

                                                                                          (Tudalennau 3 - 21)

CLA(5)-22-19 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(5)-22-19 – Papur 3 – Gorchymyn

CLA(5)-22-19 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-22-19 – Papur 5 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

</AI9>

<AI10>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

</AI10>

<AI11>

3.2   SL(5)427 - Rheoliadau Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017 (Rhyddhad) (Diwygiadau Amrywiol) 2019

                                                                                        (Tudalennau 22 - 31)

CLA(5)-22-19 – Papur 6 – Adroddiad

CLA(5)-22-19 – Papur 7 – Rheoliadau

CLA(5)-22-19 – Papur 8 – Memorandwm Esboniadol

</AI11>

<AI12>

4       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE

14.40-14.45                                                                                                    

</AI12>

<AI13>

4.1   SL(5)430 - Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2019

                                                                                        (Tudalennau 32 - 42)

CLA(5)-22-19 – Papur 9 – Adroddiad

CLA(5)-22-19 – Papur 10 – Rheoliadau

CLA(5)-22-19 – Papur 11 – Memorandwm Esboniadol

</AI13>

<AI14>

5       Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

14.45-14.50                                                                                                    

</AI14>

<AI15>

5.1   WS-30C(5)136 - Rheoliadau Plaladdwyr (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019

                                                                                        (Tudalennau 43 - 46)

CLA(5)-22-19 – Papur 12 – Datganiad

CLA(5)-22-19 – Papur 13 - Sylwebaeth

</AI15>

<AI16>

6       Offerynnau statudol sydd angen cydsyniad: Brexit

14.50-14.55                                                                                                    

</AI16>

<AI17>

6.1   SICM(5)23 - Rheoliadau'r Gyfarwyddeb Masnach Electronig (Mabwysiadu a Phlant) (Diwygio etc) (Ymadael â’r UE) 2019

                                                                                        (Tudalennau 47 - 66)

CLA(5)-22-19 – Papur 14 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)-22-19 – Papur 15 – Rheoliadau

CLA(5)-22-19 – Papur 16 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-22-19 – Papur 17 – Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 26 Mehefin 2019

CLA(5)-22-19 – Papur 18 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-22-19 – Papur 19 – Sylwebaeth

</AI17>

<AI18>

7       Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol - Cysylltiadau Rhynglywodraethol a Fframweithiau Cyffredin

14.55-15.00                                                                    (Tudalennau 67 - 92)

CLA(5)-22-19 – Papur 20 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 3 Gorffennaf 2019

CLA(5)-22-19 – Papur 21 – Datganiad Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru

CLA(5)-22-19 – Papur 22 – Datganiad gan y Gwir Anrhydeddus David Lidington, Canghellor Dugiaeth Lancaster a Gweinidog dros Swyddfa'r Cabinet

CLA(5)-22-19 – Papur 23 – Cytundeb ar weithio ar y cyd

CLA(5)-22-19 – Papur 24 – Y Diweddaraf ar Gynhyrchion Fframwaith

</AI18>

<AI19>

8       Papur(au) i'w nodi

15.00-15.05                                                                                                    

</AI19>

<AI20>

8.1   Llythyr oddi wrth y Cwnsler Cyffredinol: Rheoliadau Diogelu Data, Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (Diwygio etc) (Ymadael â'r UE) 2019

                                                                                        (Tudalennau 93 - 98)

CLA(5)-22-19 – Papur 25 – Llythyr oddi wrth y Cwnsler Cyffredinol, 27 Mehefin 2019

</AI20>

<AI21>

8.2   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Llywydd: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

                                                                                      (Tudalennau 99 - 101)

CLA(5)-22-19 – Papur 26 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid, 27 Mehefin 2019

</AI21>

<AI22>

8.3   Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol: Y Bil Masnach - y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3)

                                                                                                   (Tudalen 102)

CLA(5)-22-19 – Papur 27 - Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, 28 Mehefin 2019

</AI22>

<AI23>

8.4   Llythyr gan y Prif Weinidog at y Llywydd: Rhwymedigaethau rhyngwladol sy'n clymu'r Deyrnas Unedig

                                                                                    (Tudalennau 103 - 104)

CLA(5)-22-19 – Papur 28 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 3 Gorffennaf 2019

</AI23>

<AI24>

9       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

15.05                                                                                                               

</AI24>

<AI25>

10    Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru): Adroddiad drafft

15.05-15.15                                                                (Tudalennau 105 - 130)

CLA(5)-22-19 – Papur 29 – Adroddiad Drafft

CLA(5)-22-19 – Papur 30 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

</AI25>

<AI26>

11    Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ardrethu Annomestig (Rhestrau)

15.15-15.20                                                                (Tudalennau 131 - 133)

CLA(5)-22-19 – Papur 31 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

</AI26>

<AI27>

12    Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar ?y Bil Ardrethu Annomestig (Toiledau Cyhoeddus)

15.20-15.25                                                                (Tudalennau 134 - 135)

CLA(5)-22-19 – Papur 32  – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

</AI27>

<AI28>

13    Blaenraglen waith

15.25-15.40                                                                (Tudalennau 136 - 139)

CLA(5)-22-19 - Papur 33 - Blaenraglen waith - cylch gorchwyl ar gyfer ymchwiliad yn y dyfodol

</AI28>

<AI29>

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 15 Gorffennaf.

 

</AI29>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>