Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 29 Ebrill 2019

Amser: 10. - 15.00
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5438


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mick Antoniw AC (Cadeirydd)

Dawn Bowden AC

Carwyn Jones AC

Mandy Jones AC

Dai Lloyd AC

David Melding AC

Tystion:

Amanda Bebb, Gymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol

Rhys George, Gymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol

Lisa James, Llywodraeth Cymru

Bethan Roberts, Llywodraeth Cymru

Peter Stanyon, Gymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol

Elan Closs Stephens, Electoral Commission in Wales

Rhydian Thomas, Comisiwn Etholiadol

Chris Warner, Llywodraeth Cymru

Bob Posner, Comisiwn Etholiadol

Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Jeremy Miles AC, Y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit

Nia Morgan, Cyfarwyddwr Cyllid

Staff y Pwyllgor:

P Gareth Williams (Clerc)

Sarah Sargent (Ail Glerc)

Alex Hadley (Dirprwy Glerc)

Manon George (Ymchwilydd)

Stephen Davies (Cynghorydd Cyfreithiol)

Ben Harris (Cynghorydd Cyfreithiol)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cafwyd ymddiheuriadau gan Suzy Davies AC. Roedd David Melding AC yn dirprwyo ar ei rhan.

</AI1>

<AI2>

2       Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 9

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Amanda Bebb, Dirprwy Gadeirydd Cymru, Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol; Peter Stanyon, Prif Weithredwr, Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol; Rhys George, Rheolwr Gwasanaethau Etholiadol, Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol; Yr Athro Elan Closs Stephens, Comisiynydd Etholiadol Cymru; Bob Posner, Prif Weithredwr, y Comisiwn Etholiadol; a Rhydian Thomas, Pennaeth y Comisiwn Etholiadol, Cymru.

 

Cytunodd y Comisiwn Etholiadol i ddarparu gwybodaeth ychwanegol am gofrestru pleidleiswyr yn yr Alban.

 

Ataliodd y Cadeirydd y cyfarfod o dan Reol Sefydlog 17.47 am 5 munud cyn eitem 3.

</AI2>

<AI3>

3       Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 10

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Cwnsler Cyffredinol.

 

Cytunodd y Cwnsler Cyffredinol i ddarparu gwybodaeth ynghylch Adran 27 o’r Bil cyn diwedd Cyfnod 1.

</AI3>

<AI4>

4       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

</AI4>

<AI5>

4.1   SL(5)406 – Rheoliadau Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

</AI5>

<AI6>

5       Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

</AI6>

<AI7>

5.1   SL(5)409 - Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) (Diwygio) 2019

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i ofyn am eglurhad gan Lywodraeth Cymru ar yr ail bwynt technegol a godwyd.

</AI7>

<AI8>

6       Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 – offerynnau a drafodwyd yn flaenorol

</AI8>

<AI9>

6.1   SL(5) 398 – Rheoliadau Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Archwilio am Weddillion a Therfynau Uchaf Gweddillion) (Cymru) 2019

Nododd y Pwyllgor ymateb y Llywodraeth.

</AI9>

<AI10>

7       Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.7

</AI10>

<AI11>

7.1   C(5)032 - Gorchymyn Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Cychwyn Rhif 6, Arbedion a Darpariaethau Trosiannol) 2019

Trafododd y Pwyllgor y Gorchymyn, a’i nodi.

</AI11>

<AI12>

8       Datganiad ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

</AI12>

<AI13>

8.1   WS-30C(5)128 - Rheoliadau Cystadleurwydd Mentrau a Mentrau Bach a Chanolig (Dirymu) (Ymymael â'r UE) 2019

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth.

</AI13>

<AI14>

8.2   WS-30C(5)129 - Rheoliadau'r Polisi Amaethyddol Cyffredin a Mesurau’r Farchnad (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth.

</AI14>

<AI15>

8.3   WS-30C(5)130 - Rheoliadau'r Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (Diwygio) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth.

</AI15>

<AI16>

9       Papurau i’w nodi

</AI16>

<AI17>

9.1   Llythyr gan Robin Walker AS, Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol yn yr Adran dros Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd: Rheoliadau a wneir o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

</AI17>

<AI18>

9.2   Llythyr gan y Llywydd: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

</AI18>

<AI19>

9.3   Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Cymru) (Diwygio) 2019

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

</AI19>

<AI20>

9.4   Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd: Diwygio is-ddeddfwriaeth - amserlenni

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

</AI20>

<AI21>

9.5   Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd: Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

</AI21>

<AI22>

9.6   Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Drafftio rheoliadau

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

</AI22>

<AI23>

9.7   Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Awdurdodau Afonydd a Draenio Tir

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

</AI23>

<AI24>

9.8   Llythyr gan y Parchedig Gethin Rhys, Cytûn, at y Prif Weinidog: Trefniadau ar gyfer deddfwriaeth ddatganoledig cyn ar ar ôl Brexit

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

</AI24>

<AI25>

9.9   Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol: Bil Masnach y DU – Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

</AI25>

<AI26>

9.10 Llythyr gan y Cyfreithiwr Cyffredinol at y Cwnsler Cyffredinol: Bil Deddfwriaeth (Cymru)

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

</AI26>

<AI27>

10    Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 11

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad a Nia Morgan, Cyfarwyddwr Cyllid.

</AI27>

<AI28>

11    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

</AI28>

<AI29>

12    Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

</AI29>

<AI30>

13    Gorchmynion Cychwyn

Trafododd y Pwyllgor y papur a chytunodd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru.

</AI30>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>