Agenda - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 29 Ebrill 2019

Amser: 10.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6362

SeneddMCD@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 9

(10.00-11.00)                                                                    (Tudalennau 1 - 33)

Amanda Bebb, Dirprwy Gadeirydd Cymru, Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol

Peter Stanyon, Prif Weithredwr, Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol

Rhys George, Rheolwr Gwasanaethau Etholiadol, Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol

Professor Elan Closs Stephens, Comisiynydd Etholiadol Cymru

Bob Posner, Prif Weithredwr, Comisiwn Etholiadol

Rhydian Thomas, Pennaeth Y Comisiwn Etholiadol, Cymru

 

CLA(5)-13-19 – Papur briffio 1

CLA(5)-13-19 – Papur 1 – Tystiolaeth ysgrifenedig (Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol)

CLA(5)-13-19 – Papur 2 Tystiolaeth ysgrifenedig (Comisiwn Etholiadol)

</AI2>

<AI3>

3       Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 10

(11.00-12.30)                                                                  (Tudalennau 34 - 51)

Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol

Chris Warner, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyfansoddiad a Chyfiawnder

Bethan Roberts, Cyfreithiwr

Lisa James, Dirprwy Gyfarwyddwr, Yr Is-adran Democratiaeth Llywodraeth Leol

 

CLA(5)-13-19 – Papur briffio 2

</AI3>

<AI4>

Egwyl

(12.30-14.00)

</AI4>

<AI5>

4       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

(14.00)                                                                             (Tudalennau 52 - 53)

CLA(5)-13-19 – Papur 3 - Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

</AI5>

<AI6>

Offerynnau'r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

</AI6>

<AI7>

4.1   SL(5)406 - Rheoliadau Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019

                                                                                                                          

</AI7>

<AI8>

5       Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

(14.05)                                                                                                             

</AI8>

<AI9>

Offerynnau'r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

</AI9>

<AI10>

5.1   SL(5)409 - Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) (Diwygio) 2019

                                                                                        (Tudalennau 54 - 62)

CLA(5)-13-19 – Papur 4 – Adroddiad

CLA(5)-13-19 – Papur 5 - Rheoliadau

CLA(5)-13-19 – Papur 6 – Memorandwm Esboniadol

</AI10>

<AI11>

6       Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 – offerynnau a drafodwyd yn flaenorol

(14.10)                                                                                                             

</AI11>

<AI12>

6.1   SL(5)398 – Rheoliadau Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Archwilio am Weddillion a Therfynau Uchaf Gweddillion) (Cymru) 2019

                                                                                        (Tudalennau 63 - 65)

CLA(5)-13-19 – Papur 7 – Adroddiad

CLA(5)-13-19 – Papur 8 – Ymateb y Llywodraeth

</AI12>

<AI13>

7       Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.7

(14.15)                                                                                                             

</AI13>

<AI14>

7.1   C(5)032 - Gorchymyn Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Cychwyn Rhif 6, Arbedion a Darpariaethau Trosiannol) 2019

                                                                                        (Tudalennau 66 - 82)

CLA(5)-13-19 – Papur 9 - Adroddiad

CLA(5)-13-19 – Papur 10 Gorchymyn

</AI14>

<AI15>

8       Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

(14.20)                                                                                                             

</AI15>

<AI16>

8.1   WS-30C(5)128 - Rheoliadau Cystadleurwydd Mentrau a Mentrau Bach a Chanolig (Dirymu) (Ymadael â’r UE) 2019

                                                                                        (Tudalennau 83 - 86)

CLA(5)-13-19 – Papur 11 – Datganiad

CLA(5)-13-19 – Papur 12 – Sylwebaeth

</AI16>

<AI17>

8.2   WS-30C(5)129 - Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin a Mesurau'r Farchnad (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019

                                                                                        (Tudalennau 87 - 91)

CLA(5)-13-19 – Papur 13 – Datganiad

CLA(5)-13-19 – Papur 14 – Sylwebaeth

</AI17>

<AI18>

8.3   WS-30C(5)130 - Rheoliadau’r Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (Diwygio) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019

                                                                                        (Tudalennau 92 - 95)

CLA(5)-13-19 – Papur 15 – Datganiad

CLA(5)-13-19 – Papur 16 – Sylwebaeth

</AI18>

<AI19>

9       Papurau i'w nodi

(14.25)                                                                                                             

</AI19>

<AI20>

9.1   Llythyr gan Robin Walker AS, Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol yn yr Adran dros Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd: Rheoliadau a wneir o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018

                                                                                        (Tudalennau 96 - 97)

CLA(5)-13-19 – Papur 17 - Llythyr gan Robin Walker AS, 1 Ebrill 2019

</AI20>

<AI21>

9.2   Llythyr gan y Llywydd: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

                                                                                      (Tudalennau 98 - 139)

CLA(5)-13-19 – Papur 18 – Llythyr gan y Llywydd, 2 Ebrill 2019

</AI21>

<AI22>

9.3   Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Cymru) (Diwygio) 2019

                                                                                    (Tudalennau 140 - 141)

CLA(5)-13-19 – Papur 19 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 4 Ebrill 2019

</AI22>

<AI23>

9.4   Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd: Diwygio is-ddeddfwriaeth - amserlenni

                                                                                    (Tudalennau 142 - 143)

CLA(5)-13-19 – Papur 20 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 4 Ebrill 2019

</AI23>

<AI24>

9.5   Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd: Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

                                                                                    (Tudalennau 144 - 145)

CLA(5)-13-19 – Papur 21 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 4 Ebrill 2019

</AI24>

<AI25>

9.6   Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Drafftio rheoliadau

                                                                                    (Tudalennau 146 - 147)

CLA(5)-13-19 – Papur 22 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 9 Ebrill 2019

</AI25>

<AI26>

9.7   Llythyr gan y Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Awdurdodau Afonydd a Draenio Tir

                                                                                    (Tudalennau 148 - 149)

CLA(5)-13-19 – Papur 23 - Llythyr gan y Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 18 Ebrill 2019

</AI26>

<AI27>

9.8   Llythyr gan y Parchedig Gethin Rhys, Cytûn, at y Prif Weinidog: Trefniadau ar gyfer deddfwriaeth ddatganoledig cyn ac ar ôl Brexit

                                                                                    (Tudalennau 150 - 151)

CLA(5)-13-19 – Papur 24 - Llythyr gan y Parchedig Gethin Rhys, Cytûn, at y Prif Weinidog, 18 Ebrill 2019

</AI27>

<AI28>

9.9   Llythyr gan y Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol: Bil Masnach y DU - Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol

                                                                                    (Tudalennau 152 - 156)

CLA(5)-13-19 – Papur 25 - Llythyr gan y Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, 25 Ebrill 2019

</AI28>

<AI29>

9.10Llythyr gan y Cyfreithiwr Cyffredinol at y Cwnsler Cyffredinol: Bil Deddfwriaeth (Cymru)

                                                                                    (Tudalennau 157 - 158)

CLA(5)-13-19 – Paper 26 - Llythyr gan y Cyfreithiwr Cyffredinol at y Cwnsler Cyffredinol, 25 Ebrill 2019

</AI29>

<AI30>

10    Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 11

(14.30-15.00)                                                              (Tudalennau 159 - 164)

Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Nia Morgan, Cyfarwyddwr Cyllid

 

CLA(5)-13-19 – Papur briffio 3

 

 

</AI30>

<AI31>

11    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

                                                                                                                          

</AI31>

<AI32>

12    Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth

(15.00)                                                                                                             

</AI32>

<AI33>

13    Gorchymynion Cychwyn

(15.15)                                                                         (Tudalennau 165 - 167)

CLA(5)-13-19 – Papur 27 – C(5)031 Gorchymyn Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 (Cychwyn Rhif 4) 2019

</AI33>

<AI34>

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 7 Mai 2019

 

</AI34>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>