Cofnodion - Y Pwyllgor Busnes


Lleoliad:

Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mawrth, 8 Ionawr 2019

Amser: 08.30 - 08.47
 


Preifat

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Pwyllgor:

Elin Jones AC (Cadeirydd)

Rebecca Evans AC

Darren Millar AC

Rhun ap Iorwerth AC

Neil Hamilton AC

Staff y Pwyllgor:

Aled Elwyn Jones (Clerc)

Eraill yn bresennol

Ann Jones AC, Y Dirprwy Lywydd

Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Gwion Evans, Pennaeth Swyddfa Breifat y Llywydd

Elin Roberts, Cynghorwr Polisi i'r Llywydd

Helen Carey, Llywodraeth Cymru

 

<AI1>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

 

Croesawodd y Llywydd Rebecca Evans, y Gweinidog dros Gyllid a’r Trefnydd, gan ddweud ei bod yn dirprwyo’n ffurfiol ar ran Julie James yn y cyfarfod heddiw. Bydd cynnig yn cael ei drafod yn y Cyfarfod Llawn yfory i ethol Rebecca Evans yn ffurfiol i'r Pwyllgor Busnes.

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cytunodd y Pwyllgor ar gofnodion y cyfarfod ar gyfer eu cyhoeddi.

</AI2>

<AI3>

3       Trefn busnes

</AI3>

<AI4>

3.1   Busnes yr wythnos hon

Busnes yr Wythnos Hon

 

Dydd Mawrth

 

·         Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio fel yr eitem olaf o fusnes.

 

Dydd Mercher

 

·         Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio cyn y ddadl fer.

 

</AI4>

<AI5>

3.2   Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Nododd y Pwyllgor Busnes amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf.

</AI5>

<AI6>

3.3   Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 16 Ionawr 2019 -

·         Cynnig Cydsyniad Offeryn Statudol: Rheoliadau’r Amgylchedd Morol (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2018 (15 munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Diogelwch Tân mewn Adeiladau Uchel Iawn (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud) – gohiriwyd tan 23 Ionawr

 

Dydd Mercher 23 Ionawr 2019 -

·         Cynnig o dan Reol Sefydlog 26.91 yn ceisio cytundeb y Cynulliad i gyflwyno Bil Aelod ynghylch Hawliau Pobl Hŷn (60 munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar Wasanaethau Gwybodeg GIG Cymru (60 munud) - gohiriwyd tan 30 Ionawr

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud) – gohiriwyd tan 16 Ionawr

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud) – gohiriwyd tan 30 Ionawr

 

Dydd Mercher 30 Ionawr 2019 -

·         Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar Wasanaethau Gwybodeg GIG Cymru (60 munud) - gohiriwyd ers 23 Ionawr

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud) – gohiriwyd - gohiriwyd ers 23 Ionawr

</AI6>

<AI7>

3.4   Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol, Rheoliadau’r Amgylchedd Morol (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2018

Cytunodd y Rheolwr Busnes i gynnal dadl ar y cynnig 16 Ionawr

</AI7>

<AI8>

4       Pwyllgorau

</AI8>

<AI9>

4.1   Cais am ddadl ar Ddeiseb

Trafododd y Rheolwyr Busnes y cais a dywedodd Rhun ap Iorwerth ei fod yn deall bod canllawiau NICE wedi’u diweddaru ers i'r llythyr gael ei anfon. Cytunodd y Rheolwyr Busnes i ystyried hyn ymhellach, mewn ymgynghoriad â'r Pwyllgor Deisebau, cyn penderfynu a ddylid cynnal dadl.

</AI9>

<AI10>

5       Amserlen y Cynulliad

</AI10>

<AI11>

5.1   Papur i'w nodi - Amserlen Cwestiynau Llafar y Cynulliad

Nododd y Rheolwyr Busnes y newidiadau. Dywedodd y Trefnydd fod Gweinidogion a Dirprwy Weinidogion yn trafod sut y byddant yn dyrannu’r cyfrifoldebau rhyngddynt. Bydd y ddogfen 'Cyfrifoldebau'r Gweinidogion,' yn cael ei diwygio a’i chylchredeg eto i'r Aelodau yn fuan.

</AI11>

<AI12>

6       Deddfwriaeth

</AI12>

<AI13>

6.1   Y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Cadeiriodd y Dirprwy Lywydd yr eitem hon gan mai’r Llywydd yw'r Aelod sy'n gyfrifol am y Bil.

 

Ystyriodd Rheolwyr Busnes y papur a ph'un ai'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ddylai fod yn gyfrifol am ystyried egwyddorion cyffredinol y Bil. Nododd Darren Millar fod gwrthdaro buddiannau yn achos un aelod o’r Pwyllgor hwn sydd hefyd yn aelod o Gomisiwn y Cynulliad, ac awgrymodd y dylid cyfeirio'r Bil at y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol. Nodwyd hefyd fod y Pwyllgor hwnnw'n cynnwys Aelod o'r Comisiwn.

 

O gofio mai'r penderfyniad cyntaf yw ymgynghori ynghylch yr amserlen arfaethedig ar gyfer y Bil, cytunodd y Rheolwyr Busnes i ymgynghori â’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol a’r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol cyn penderfynu at ba bwyllgor y dylid cyfeirio’r mater.

 

O ran mater yr amserlen arfaethedig, cododd y Trefnydd yr effaith bosibl ar Fil Etholiadau Lleol y Llywodraeth os bydd unrhyw oedi wrth gyflwyno’r Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru).

</AI13>

<AI14>

Unrhyw fater arall

Ymweliad y Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau â Manceinion

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes â'r cais.

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>