Pleidleisiau a Thrafodion - Y Cyfarfod Llawn


Lleoliad y cyfarfod:

Y Siambr - Y Senedd

Dyddiad y cyfarfod:
Dydd Mercher, 23 Ionawr 2019

Amser y cyfarfod: 13.30
Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5420


184(v3)

------

<AI1>

1       Cwestiynau i Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd cwestiynau 1 -3  a 5 – 8. Tynnwyd cwestiwn 4 yn ôl. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

</AI1>

<AI2>

2       Cwestiynau i'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Dechreuodd yr eitem am 14.17

Gofynnwyd y 8 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

</AI2>

<AI3>

3       Cwestiynau Amserol

Ni ddewiswyd unrhyw Gwestiynau Amserol

</AI3>

<AI4>

4       Datganiadau 90 Eiliad

Dechreuodd yr eitem am 15.07

Gwnaeth David Rowlands ddatganiad am coffáu’r 140 o flynyddoedd ers Brwydr Rorke’s Drift.

Gwnaeth Dawn Bowden ddatganiad am Diwrnod Cofio'r Holocost 2019 (27 Ionawr 2019).

</AI4>

<AI5>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 26.91 yn ceisio cytundeb y Cynulliad i gyflwyno Bil Aelod ar Hawliau Pobl Hŷn

Dechreuodd yr eitem am 15.11

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM6940 Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.91:

Yn cytuno y caiff Darren Millar AC gyflwyno Bil i roi effaith i'r wybodaeth a gaiff ei chynnwys yn y Memorandwm Esboniadol a gyhoeddwyd ar 14 Rhagfyr 2018 o dan Reol Sefydlog 26.91A.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

2

27

50

Gwrthodwyd y cynnig.

</AI5>

<AI6>

6       Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv)  - Pensiynau Allied Steel and Wire

Dechreuodd yr eitem am 15.59

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM6919 Bethan Sayed (Gorllewin De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi bod cyn-weithwyr Allied Steel and Wire dal heb gael gwerth llawn eu pensiynau, er gwaethaf cytundeb iawndal a gytunwyd yn 2007 gyda Llywodraeth flaenorol y DU a bron 14 mlynedd ar ôl newid yng nghyfraith y DU.

2. Yn nodi o dan cytundeb iawndal a gytunwyd yn 2007 gyda Llywodraeth flaenorol y DU, addawyd yr un driniaeth i weithwyr â gweithwyr a deiliaid cynllun pensiwn o dan y gronfa diogelu pensiynau a'r cynllun cymorth ariannol.

3. Yn nodi yn sgil newidiadau yn y gyfraith ers 2004, o dan y gronfa diogelu pensiynau a'r cynllun cymorth ariannol fod gan weithwyr yr hawl i gael eu talu hyd at 90 y cant o werth eu cyfraniad pensiwn. Fodd bynnag, nid yw cyfraniadau a dalwyd cyn 1997 wedi'u diogelu rhag chwyddiant.

4. Yn gresynu at y caledi ariannol y mae hyn wedi'i achosi i gyn-weithwyr ASW yng Nghymru.

5. Yn galw ar Lywodraeth y DU i anrhydeddu ysbryd yr ymrwymiadau a wnaeth Llywodraeth flaenorol y DU i weithwyr ASW yng Nghymru.

Cefnogwyd gan:
Andrew RT Davies (Canol De Cymru)
Mike Hedges (Dwyrain Abertawe)
Helen Mary Jones (Canolbarth a Gorllewin Cymru)
Leanne Wood (Rhondda)
David Rees (Aberavan)

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

49

0

0

49

Derbyniwyd y cynnig.

</AI6>

<AI7>

7       Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Cyfraddau Treth Imcwm Cymru

Dechreuodd yr eitem am 16.35

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

NDM6921 Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn cydnabod pwysigrwydd hanfodol denu pobl, busnesau a buddsoddiad i Gymru fel modd o dyfu refeniw treth yng Nghymru.

2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ymrwymo i beidio â chodi Cyfraddau Treth Incwm Cymru am weddill y Pumed Cynulliad.

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

0

8

50

Derbyniwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

</AI7>

<AI8>

8       Cyfnod pleidleisio

Dechreuodd yr eitem am 17.29

 

</AI8>

<AI9>

Crynodeb o Bleidleisiau

</AI9>

<AI10>

9       Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.31

NDM6941 Janet Finch-Saunders (Aberconwy)

Manteisio ar ddyddiau glawog.

Sut y gellid gwneud mwy o ddefnydd o law yng Nghymru.

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

Daeth y cyfarfod i ben am 17.51

Cynhelir Cyfarfod Llawn nesaf y Cynulliad am 13.30, Dydd Mawrth, 29 Ionawr 2019

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>