Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 15 Tachwedd 2018

Amser: 13.36 - 15.29
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5399


Cyfarfod cydamserol

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Lynne Neagle AC (Cadeirydd)

Suzy Davies AC

Siân Gwenllian AC

Julie Morgan AC

John Griffiths AC (Cadeirydd)

Jayne Bryant AC

Leanne Wood AC

Llyr Gruffydd AC (Cadeirydd)

Jane Hutt AC

Nick Ramsay AC

Tystion:

Yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Ruth Coombs, Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Rachel Thomas, Comisiynydd Plant Cymru

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Julie James AC, Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip

Paul Dear, Llywodraeth Cymru

Andrew Jeffreys, Dirprwy Gyfarwyddwr, Buddsoddi Cyfalaf Strategol, Llywodraeth Cymru

Matt Wellington, Llywodraeth Cymru

Anthony Jordan, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Llinos Madeley (Clerc)

Georgina Owen (Dirprwy Glerc)

Sian Thomas (Ymchwilydd)

Hannah Johnson (Ymchwilydd)

 

<AI1>

Cyfarfod cydamserol y Pwyllgor Cyllid, y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd Llyr Gruffydd AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid, Aelodau i gyfarfod ar y cyd y Pwyllgor Cyllid, y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

</AI2>

<AI3>

2       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Asesiadau effaith sy'n cyd-fynd â'r cyllidebau drafft (Sesiwn dystiolaeth 1)

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Ruth Coombs, Pennaeth y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru;

·         Yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru; a

·         Rachel Thomas, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus, Comisiynydd Plant Cymru.

</AI3>

<AI4>

3       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Asesiadau effaith sy'n cyd-fynd â'r cyllidebau drafft (Sesiwn dystiolaeth 2)

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid;

·         Julie James AC, Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip;

·         Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys, Llywodraeth Cymru;

·         Matt Wellington, Pennaeth Cofnodi a Dadansoddi y Rhaglen Lywodraethu, Llywodraeth Cymru;

·         Paul Dear, Pennaeth Cydraddoldeb, Llywodraeth Cymru; ac

·         Anthony Jordan, Pennaeth Gweithredu Rhaglen Ddeddfwriaethol, Llywodraeth Cymru.

3.2 Cafodd yr Aelodau gopi caled gan Arweinydd y Tŷ o drosolwg o broses Asesiad Effaith Integredig Llywodraeth Cymru.

</AI4>

<AI5>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI5>

<AI6>

5       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Asesiadau effaith sy'n cyd-fynd â'r cyllidebau drafft (Trafod y dystiolaeth)

5.1 Cytunodd yr Aelodau a oedd yn cynrychioli pob un o'r tri phwyllgor y byddant yn trafod y dystiolaeth a gasglwyd yn y sesiwn hon ac yn cynhyrchu allbwn ar y cyd maes o law i lywio Cyllideb Ddrafft 2020-21 Llywodraeth Cymru a chyllidebau drafft yn y dyfodol.

</AI6>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>