Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 15 Tachwedd 2018

Amser: 13.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Llinos Madeley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@cynulliad.cymru


Cyfarfod cydamserol

------

<AI1>

Cyfarfod cydamserol y Pwyllgor Cyllid, y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Asesiadau effaith sy'n cyd-fynd â'r cyllidebau drafft (Sesiwn dystiolaeth 1)

(13.30-14.10)                                                                    (Tudalennau 1 - 38)

 

Yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Rachel Thomas, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus, Comisiynydd Plant Cymru

Ruth Coombs, Pennaeth y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru

 

Dogfennau atodedig:

Papur 1 - Tystiolaeth ysgrifenedig: Comisiynydd Plant Cymru.

Papur 2 - Tystiolaeth ysgrifenedig: Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Briff Ymchwil

 

</AI3>

<AI4>

Egwyl: 14.10-14.15

(14.10-14.15)

 

</AI4>

<AI5>

3       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Asesiadau effaith sy'n cyd-fynd â'r cyllidebau drafft (Sesiwn dystiolaeth 2)

(14.15-15.15)                                                                  (Tudalennau 39 - 48)

 

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Julie James AC, Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys, Llywodraeth Cymru

Matt Wellington, Pennaeth Cyfnodi a Dadansoddi y Rhaglen Lywodraethu, Llywodraeth Cymru

Paul Dear, Pennaeth Cydraddoldeb, Llywodraeth Cymru

Anthony Jordan, Pennaeth Gweithredu Rhaglen Deddfwriaethol

 

Dogfen atodedig:

Papur 3 - Papur tystiolaeth gan Lywodraeth Cymru

 

</AI5>

<AI6>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(15.15)

                                                                                                                          

</AI6>

<AI7>

5       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Asesiadau effaith sy'n cyd-fynd â'r cyllidebau drafft (Trafod y dystiolaeth)

(15.15-15.30)                                                                                                  

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>