Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 3 Ebrill 2019

Amser: 09.20 - 11.50
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5338


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mike Hedges AC (Cadeirydd)

Andrew RT Davies AC

John Griffiths AC

Llyr Gruffydd AC

Dai Lloyd AC

Jenny Rathbone AC

Joyce Watson AC

Tystion:

Dr Hannah Pitt, Prifysgol Caerdydd

Dr Poppy Nicol, Global Gardens Project

Gary Mitchell, Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol

Nicola Perkins, Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol

Lynne Lewis, Cymdeithas Rhandiroedd Gogledd Llandaf

Stephen Taylor, Cymdeithas Rhandiroedd Gogledd Llandaf

Staff y Pwyllgor:

Marc Wyn Jones (Clerc)

Elizabeth Wilkinson (Ail Glerc)

Elfyn Henderson (Ymchwilydd)

Katie Wyatt (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Gareth Bennett AC.

</AI1>

<AI2>

2       Rhandiroedd: sesiwn dystiolaeth

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Hannah Pitt a Dr Poppy Nicol.

</AI2>

<AI3>

3       Rhandiroedd: sesiwn dystiolaeth gyda chynrychiolwyr tyfwyr cymunedol

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gary Mitchell, Nicola Perkins, Lynne Lewis a Stephen Taylor.

3.2 Cytunodd Gary Mitchell i ddarparu rhagor o wybodaeth am fodelau ar gyfer caffael tir ar gyfer tyfu ar randiroedd a thyfu cymunedol.

</AI3>

<AI4>

4       Papurau i’w nodi

4. Nododd y Pwyllgor y papurau o dan eitem 4.

</AI4>

<AI5>

4.1   Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynghylch y cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol rhwng Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru

</AI5>

<AI6>

4.2   Gohebiaeth gan y Cadeirydd at Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru yn dilyn y sesiwn graffu flynyddol ar 10 Ionawr

</AI6>

<AI7>

4.3   Gohebiaeth gan Brif Weinidog Cymru at y Cadeirydd ynghylch craffu ar femoranda cydsyniad deddfwriaethol

</AI7>

<AI8>

4.4   Gohebiaeth gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau at y Cadeirydd ynghylch ei waith craffu ar gynllun cyllidebau carbon cyntaf Llywodraeth Cymru – Ffyniant i Bawb: Cymru Carbon Isel

</AI8>

<AI9>

4.5   Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ynghylch y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol i Fil Amaethyddiaeth y DU

</AI9>

<AI10>

4.6   Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at y Cadeirydd ynghylch adroddiad y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Pysgodfeydd y DU

</AI10>

<AI11>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod heddiw ar gyfer eitemau 6 a 7

5.1 Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o eitemau 6, 7 ac 8 o gyfarfod heddiw.

</AI11>

<AI12>

6       Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Awdurdodau Afonydd a Draenio Tir

6.1 Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a bydd yn cyflwyno adroddiad maes o law.

</AI12>

<AI13>

7       Dull ar gyfer trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer Bil Amaethyddiaeth y DU

7.1 Trafododd y Pwyllgor ei ddull ar gyfer y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer Bil Amaethyddiaeth y DU a chytunodd ar y dull hwnnw.

</AI13>

<AI14>

8       Trafod ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Pysgodfeydd y DU

8.1 Trafododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru i’w adroddiad a chytunodd i ysgrifennu at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ynghylch nifer o faterion.

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>