Agenda - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 3 Ebrill 2019

Amser: 09.20
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Marc Wyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6363

SeneddNHAMG@cynulliad.cymru


------

<AI1>

 

Rhandiroedd: briff llafar (09.20 - 09.30)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

 

 

</AI2>

<AI3>

2       Rhandiroedd: sesiwn dystiolaeth

(09.30-10.20)                                                                    (Tudalennau 1 - 19)

Dr Hannah Pitt, Sêr Cymru II Cymrawd Ymchwil - Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy, Prifysgol Caerdydd
Dr Poppy Nicol, Global Gardens Project

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
Papur  - Prifysgol Caerdydd (Saesneg yn unig)
Papur - Global Gardens Project (Saesneg yn unig)

 

</AI3>

<AI4>

Egwyl (10 munud)

 

</AI4>

<AI5>

3       Rhandiroedd: sesiwn dystiolaeth gyda chynrychiolwyr tyfwyr cymunedol

(10.30-11.20)                                                                  (Tudalennau 20 - 27)

Gary Mitchell, Cyd-reolwr Cymru - Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol
Nicola Perkins, Cyd-reolwr Cymru - Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol

Lynne Lewis, Pwyllgor Cymdeithas Rhandiroedd Gogledd Llandaf

Stephen Taylor, Cynrychiolydd Safle – Pwyllgor Cymdeithas Rhandiroedd Gogledd Llandaf

Dogfennau atodol:

Papur - Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol (Saesneg yn unig)
Papur - Pwyllgor Cymdeithas Rhandiroedd Gogledd Llandaf (Saesneg yn unig)

 

</AI5>

<AI6>

4       Papurau i’w nodi

(11.20)                                                                                                             

 

</AI6>

<AI7>

4.1   Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynghylch y cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol rhwng Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru

                                                                                        (Tudalennau 28 - 33)

Dogfennau atodol:

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - 15 Mawrth 2019

 

</AI7>

<AI8>

4.2   Gohebiaeth gan y Cadeirydd at Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru yn dilyn y sesiwn graffu flynyddol ar 10 Ionawr

                                                                                        (Tudalennau 34 - 40)

Dogfennau atodol:

Gohebiaeth gan y Cadeirydd - 21 Mawrth 2019

 

</AI8>

<AI9>

4.3   Gohebiaeth gan Brif Weinidog Cymru at y Cadeirydd ynghylch craffu ar femoranda cydsyniad deddfwriaethol

                                                                                        (Tudalennau 41 - 43)

Dogfennau atodol:

Gohebiaeth gan Brif Weinidog Cymru - 22 Mawrth 2019

 

</AI9>

<AI10>

4.4   Gohebiaeth gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau at y Cadeirydd ynghylch ei waith craffu ar gynllun cyllidebau carbon cyntaf Llywodraeth Cymru – Ffyniant i Bawb: Cymru Carbon Isel

                                                                                                     (Tudalen 44)

Dogfennau atodol:

Gohebiaeth gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau  - 25 Mawrth 2019

 

</AI10>

<AI11>

4.5   Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ynghylch y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol i Fil Amaethyddiaeth y DU

                                                                                        (Tudalennau 45 - 46)

Dogfennau atodol:

Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig - 26 Mawrth 2019

 

</AI11>

<AI12>

4.6   Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at y Cadeirydd ynghylch adroddiad y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Pysgodfeydd y DU

                                                                                        (Tudalennau 47 - 62)

Dogfennau atodol:

Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig - 27 Mawrth 2019

 

 

</AI12>

<AI13>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod heddiw ar gyfer eitemau 6 a 7

                                                                                                                          

</AI13>

<AI14>

6       Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Awdurdodau Afonydd a Draenio Tir

(11.20-11.30)                                                                  (Tudalennau 63 - 66)

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil Awdurdodau Afonydd a Draenio Tir  

Dogfennau atodol:

Papur Preifat - Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

</AI14>

<AI15>

7       Dull ar gyfer trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer Bil Amaethyddiaeth y DU

(11.30-11.45)                                                                  (Tudalennau 67 - 82)

Dogfennau atodol:

Papur Preifat

 

</AI15>

<AI16>

8       Trafod ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Pysgodfeydd y DU

(11.45-12.00)                                                                  (Tudalennau 83 - 92)

Dogfennau atodol:

Papur Preifat

</AI16>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>