Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 6 Mawrth 2019

Amser: 09.20 - 12.29
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5334


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mike Hedges AC (Cadeirydd)

Gareth Bennett AC

Andrew RT Davies AC

John Griffiths AC

Llyr Gruffydd AC

Dai Lloyd AC

Jenny Rathbone AC

Joyce Watson AC

Tystion:

Gwyn Howells, Hybu Cig Cymru

Andy Richardson, Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru

Huw Thomas, Puffin Produce

Staff y Pwyllgor:

Marc Wyn Jones (Clerc)

Elizabeth Wilkinson (Ail Glerc)

Lowri Jones (Dirprwy Glerc)

Elfyn Henderson (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

</AI1>

<AI2>

2       Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru: brandio a phrosesu bwyd: sesiwn dystiolaeth gyda Gwyn Howells, Hybu Cig Cymru

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gwyn Howells, Hybu Cig Cymru.

</AI2>

<AI3>

3       Papurau i’w nodi

3. Nododd y Pwyllgor y papurau o dan eitem 3.

</AI3>

<AI4>

3.1   Gohebiaeth gan WWF Cymru at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ynghylch llywodraethu ac egwyddorion amgylcheddol

</AI4>

<AI5>

3.2   Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau at y Cadeirydd ynghylch deiseb P-05-815 Rheoli’r Diwydiant Dofednod Dwys sy’n Ehangu’n Gyflym yng Nghymru

</AI5>

<AI6>

3.3   Gohebiaeth gan y Cadeirydd at Brif Weinidog Cymru ynghylch craffu ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

</AI6>

<AI7>

3.4   Gohebiaeth atodol gan y Cadeirydd at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ynghylch egwyddorion a llywodraethu amgylcheddol

</AI7>

<AI8>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod heddiw ar gyfer eitemau 5, 6 ac 8

4.1 Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o gyfarfod heddiw ar gyfer eitemau 5, 6 ac 8.

</AI8>

<AI9>

5       Trafod y llythyr drafft at Cyfoeth Naturiol Cymru yn dilyn y sesiwn graffu flynyddol ar 13 Chwefror 2019

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y llythyr.

</AI9>

<AI10>

6       Trafod y flaenraglen waith

6.1 Cytunodd y Pwyllgor i wneud rhagor o waith ar yr Ardaloedd Gwarchodedig Morol.

6.2 Cytunodd y Pwyllgor i wneud gwaith cychwynnol ar Bolisi Cynllunio Cymru.

</AI10>

<AI11>

7       Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru: brandio a phrosesu bwyd: sesiwn dystiolaeth gydag Andy Richardson, Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru a Huw Thomas, Puffin Produce

7.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Andy Richardson a Huw Thomas.

</AI11>

<AI12>

8       Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru: brandio a phrosesu bwyd: trafod y dystiolaeth lafar

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 7.

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>