Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 14 Mawrth 2019

Amser: 09.17 - 12.06
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/5327


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Lynne Neagle AC (Cadeirydd)

Dawn Bowden AC

Hefin David AC

Suzy Davies AC

Janet Finch-Saunders AC

Siân Gwenllian AC

Tystion:

Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol, Llywodraeth Cymru

Nathan Cook, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Llinos Madeley (Clerc)

Gareth Rogers (Ail Glerc)

Sarah Bartlett (Dirprwy Glerc)

Michael Dauncey (Ymchwilydd)

Sarah Hatherley (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau. Cafwyd ymddiheuriadau gan Jack Sargeant AC a Michelle Brown AC. Nid oedd Aelodau'n dirprwyo ar eu rhan.

</AI1>

<AI2>

2       Craffu ar y Strategaeth Pwysau Iach: Cymru Iach - sesiwn dystiolaeth

2.1 Bu'r Pwyllgor yn craffu ar waith y Prif Swyddog Meddygol yng nghyswllt y strategaeth ddrafft.

2.3 Cytunodd y Prif Swyddog Meddygol i ddarparu gwybodaeth yn egluro faint o arian a gafwyd gan Lywodraeth Cymru o ganlyniad i'r ardoll diwydiant diodydd meddal.

 

</AI2>

<AI3>

3       Papurau i’w nodi

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

3.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch gwasanaethau cleifion mewnol CAMHS Haen 4 yng Nghymru. 

3.2 Cytunodd y Pwyllgor i ymateb i'r Pwyllgor Deisebau mewn perthynas â Deiseb P-05-857 - Dylid creu Tasglu Cenedlaethol ar gyfer iechyd meddwl plant.

3.3 Cytunodd y Pwyllgor i dderbyn y cynnig ar gyfer sesiwn friffio ar asesiadau effaith gronnol gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

 

</AI3>

<AI4>

</AI13>

<AI14>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI14>

<AI15>

5       Craffu ar y Strategaeth Pwysau Iach: Cymru Iach - trafod y dystiolaeth

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn gyda'r Prif Swyddog Meddygol. Cytunodd y Pwyllgor i ystyried ymateb drafft i'r ymgynghoriad yn ystod y cyfarfod ar 28 Mawrth.

</AI15>

<AI16>

6       Statws Cymhwyster Bagloriaeth Cymru - trafod yr adroddiad drafft

6.1 Yn amodol ar fân newidiadau, cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft.

</AI16>

<AI17>

7       Y Cod Drafft ar Anghenion Dysgu Ychwanegol - trafod yr ymatebion i'r ymgynghoriad

7.1 Yn amodol ar fân newidiadau, cytunodd y Pwyllgor ar yr ymateb drafft i'r ymgynghoriad.

</AI17>

<AI18>

8       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar  gyfer 2019-20: Asesiadau effaith sy'n cyd-fynd â chyllidebau drafft - trafod yr adroddiad drafft

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft.

</AI18>

<AI19>

9       Amserlen Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

9.1 Trafododd y Pwyllgor amserlen y Bil.

</AI19>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>