Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 14 Mawrth 2019

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Llinos Madeley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat

(09.15 - 09.30)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Craffu ar y Strategaeth Pwysau Iach: Cymru Iach - sesiwn dystiolaeth

(09.30 - 10.30)                                                                                                


Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol Cymru

Nathan Cook, Pennaeth y Gangen Byw'n Iach ac Egnïol – Llywodraeth Cymru

</AI3>

<AI4>

3       Papurau i’w nodi

 

</AI4>

<AI5>

3.1   Llythyr gan Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (WHSCC) - CAMHS: Darpariaeth ar gyfer Cleifion Mewnol

                                                                                            (Tudalennau 1 - 4)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-09-19 - Papur i'w nodi 1 (Saesneg yn unig)

</AI5>

<AI6>

3.2   Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - CAMHS: Darpariaeth ar gyfer Cleifion Mewnol

                                                                                            (Tudalennau 5 - 8)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-09-19 - Papur i'w nodi 2

</AI6>

<AI7>

3.3   Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru - Gwasanaethau CAMHS haen 4 ar gyfer cleifion mewnol yng Nghymru

                                                                                          (Tudalennau 9 - 11)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-09-19 - Papur i'w nodi 3 (Saesneg yn unig)

</AI7>

<AI8>

3.4   Llythyr gan sefydliad Cymwysterau Cymru at y Gweinidog Addysg - Cymwysterau ar gyfer y cwricwlwm newydd

                                                                                        (Tudalennau 12 - 17)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-09-19 - Papur i'w nodi 4 (Saesneg yn unig)

</AI8>

<AI9>

3.5   Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Addysg - Datblygu'r Cwricwlwm newydd i Gymru

                                                                                        (Tudalennau 18 - 19)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-09-19 - Papur i'w nodi 5

</AI9>

<AI10>

3.6   Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Addysg - y Cod drafft ar Anghenion Dysgu Ychwanegol

                                                                                        (Tudalennau 20 - 22)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-09-19 - Papur i'w nodi 6

</AI10>

<AI11>

3.7   Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Addysg - Gradd ar Wahân? Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor

                                                                                        (Tudalennau 23 - 27)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-09-19 - Papur i'w nodi 7 (Saesneg yn unig)

</AI11>

<AI12>

3.8   Llythyr gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol - Sesiwn friffio i'r Pwyllgorau ynghylch y model Asesu Effeithiau Cronnus

                                                                                        (Tudalennau 28 - 29)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-09-19 - Papur i'w nodi 8 (Saesneg yn unig)

</AI12>

<AI13>

3.9   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau - Deiseb P-05-857 Dylid creu tasglu cenedlaethol ar gyfer iechyd meddwl plant

                                                                                        (Tudalennau 30 - 31)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-09-19 - Papur i'w nodi 9

</AI13>

<AI14>

3.10Llythyr at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ymadael â’r UE gan Gomisiynydd Plant Lloegr, Comisiynydd Plant yr Alban, Comisiynydd Plant Cymru a Chomisiynydd Plant Gogledd Iwerddon - Brexit a’i oblygiadau i blant

                                                                                        (Tudalennau 32 - 34)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-09-19 - Papur i'w nodi 10

</AI14>

<AI15>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(10.30)                                                                                                             

 

 

</AI15>

<AI16>

Egwyl

(10.30 - 10.45)

</AI16>

<AI17>

5       Craffu ar y Strategaeth Pwysau Iach: Cymru Iach - trafod y dystiolaeth

(10.45 - 11.00)                                                                                                

 

</AI17>

<AI18>

6       Statws Cymhwyster Bagloriaeth Cymru - trafod yr adroddiad drafft

(11.00 - 11.45)                                                                (Tudalennau 35 - 91)


Dogfennau atodol:

Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

</AI18>

<AI19>

7       Y Cod Drafft ar Anghenion Dysgu Ychwanegol - trafod yr ymatebion i'r ymgynghoriad

(11.45 - 12.30)                                                                                                

 

</AI19>

<AI20>

8       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar  gyfer 2019-20: Asesiadau effaith sy'n cyd-fynd â chyllidebau drafft - trafod yr adroddiad drafft

(12.30 - 12.55)                                                              (Tudalennau 92 - 115)


Dogfennau atodol:

Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

</AI20>

<AI21>

9       Amserlen Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

(12.55 - 13.00)                                                            (Tudalennau 116 - 119)


Dogfennau atodol:

Papur preifat

</AI21>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>