Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Iau, 4 Ebrill 2019

Amser: 09.04 - 11.23
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5322


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Llyr Gruffydd AC (Cadeirydd)

Rhun ap Iorwerth AC

Alun Davies AC

Mike Hedges AC

Tystion:

Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Nia Morgan, Cyfarwyddwr Cyllid

Elin Jones AC, Y Llywydd, Llywydd

Anna Daniel, Pennaeth Trawsnewid Strategol

Tom Jackson, Rheolwr y Bil

Staff y Pwyllgor:

Leanne Hatcher (Ail Glerc)

Ryan Bishop (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn friffio breifat

1.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio breifat ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) gan Dr Toby James o Brifysgol East Anglia.

</AI1>

<AI2>

2       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

2.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhianon Passmore AC, Nick Ramsay AC a Neil Hamilton AC.

</AI2>

<AI3>

3       Sesiwn graffu ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Comisiwn y Cynulliad 1

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad a Nia Morgan, y Cyfarwyddwr Cyllid.

</AI3>

<AI4>

4       Sesiwn graffu ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Comisiwn y Cynulliad 2

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Llywydd, Elin Jones AC; Anna Daniel, Pennaeth y Gwasanaeth Trawsnewid Strategol a Tom Jackson, Rheolwr y Bil.

</AI4>

<AI5>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI5>

<AI6>

6       Y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI6>

<AI7>

7       Trafod y flaenraglen waith

7.1 Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith.

</AI7>

<AI8>

8       Ymchwiliad i ariannu cyrff a ariennir yn uniongyrchol: Ystyried yr ohebiaeth a gafwyd

8.1 Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth drafft a'r ohebiaeth arfaethedig at y cyrff a ariennir yn uniongyrchol, gan gytuno arnynt.

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>