Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 21 Mawrth 2019

Amser: 09.00 - 09.58
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5320


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Llyr Gruffydd AC (Cadeirydd)

Rhun ap Iorwerth AC

Alun Davies AC

Neil Hamilton AC

Mike Hedges AC

Rhianon Passmore AC

Nick Ramsay AC

Tystion:

Jeremy Miles AC, Y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit

Chris Warner, Llywodraeth Cymru

Angharad Thomas-Richards, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Leanne Hatcher (Ail Glerc)

Ryan Bishop (Dirprwy Glerc)

Ben Harris (Cynghorydd Cyfreithiol)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

2.1 Nodwyd y papurau.

</AI2>

<AI3>

2.1   Llythyr gan Swyddfa Archwilio Cymru – Trefniadau archwilio

</AI3>

<AI4>

3       Sesiwn graffu ar y Bil Senedd ac Etholiadau: Llywodraeth Cymru

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol; Chris Warner, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyfansoddiad a Chyfiawnder; ac Angharad Thomas-Richards, Ymgynghorydd y Rhaglen Diwygio Etholiadol ar gyfer y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru).

</AI4>

<AI5>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI5>

<AI6>

5       Sesiwn graffu ar y Bil Senedd ac Etholiadau: Trafod y dystiolaeth

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI6>

<AI7>

6       Trafod Rheoliadau Deddfau Trethi Cymru (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019

6.1 Nododd y Pwyllgor yr offeryn statudol.

</AI7>

<AI8>

7       Adborth o fforwm y Cadeiryddion ar 20 Mawrth

7.1 Rhoddodd y Cadeirydd adborth i'r Pwyllgor ar fforwm y Cadeiryddion ar 20 Mawrth.

</AI8>

<AI9>

8       Gweithredu Deddf Cymru 2014: Trafod yr adroddiad drafft

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft, yn amodol ar fân ddiwygiadau.

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>