Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 21 Mawrth 2019

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6372

SeneddCyllid@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Papurau i'w nodi

                                                                                            (Tudalennau 1 - 3)

</AI2>

<AI3>

2.1   Llythyr gan Swyddfa Archwilio Cymru - trefniadau archwilio

                                                                                            (Tudalennau 4 - 5)

</AI3>

<AI4>

3       Sesiwn graffu ar y Bil Senedd ac Etholiadau: Llywodraeth Cymru

09:00-10:00                                                                      (Tudalennau 6 - 41)

 

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

 

Memorandwm Esboniadol Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

 

Papur 1 – Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) – briff gan yr ymgynghorydd arbenigol

Papur 2 – gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

 

 

</AI4>

<AI5>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

                                                                                                                          

</AI5>

<AI6>

5       Sesiwn graffu ar y Bil Senedd ac Etholiadau: trafod y dystiolaeth

10:00-10:15                                                                                                    

</AI6>

<AI7>

6       Trafod Rheoliadau Deddfau Trethi Cymru (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019

10:15-10:30                                                                                 (Tudalen 42)

Rheoliadau Deddfau Trethi Cymru (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019

 

Memorandwm Esboniadol

 

Papur 3 - Rheoliadau Deddfau Trethi Cymru (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019

 

</AI7>

<AI8>

7       Adborth o fforwm y Cadeiryddion ar 20 Mawrth

10:30-11:00                                                                    (Tudalennau 43 - 44)

Papur 4 – Llythyr gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth at y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Papur 5 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

 

</AI8>

<AI9>

8       Gweithredu Deddf Cymru 2014: trafod yr adroddiad drafft

11:00-11:20                                                                    (Tudalennau 45 - 95)

Papur 6 - Gweithredu Deddf Cymru 2014: adroddiad drafft

Papur 7 - Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar weinyddu treth incwm Cymru 2017-18

Papur 8 - Llythyr at Ysgrifennydd Gwladol Cymru: adroddiad gweithredu

Papur 9 - Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru at y Pwyllgor Cyllid: adroddiad gweithredu blynyddol Cymru

 

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>