Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 13 Mawrth 2019

Amser: 09.00 - 10.13
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5319


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Llyr Gruffydd AC (Cadeirydd)

Rhun ap Iorwerth AC

Alun Davies AC

Mike Hedges AC

Rhianon Passmore AC

Nick Ramsay AC

Tystion:

Anna Daniel, Pennaeth Trawsnewid Strategol

Tom Jackson, Clerk/Bill Manager

Matthew Richards, Pennaeth y Gwasanaeth Cyfreithiol, Head of the Legal Service

Angharad Thomas-Richards, Llywodraeth Cymru

Sian Williams, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Leanne Hatcher (Ail Glerc)

Georgina Owen (Ail Glerc)

Ryan Bishop (Dirprwy Glerc)

Owen Holzinger (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriad gan Neil Hamilton AC.

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI2>

<AI3>

2.1   Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Gwaith craffu ar y Bil Awtistiaeth (Cymru) yn ystod Cyfnod 1 – ymateb Llywodraeth Cymru

</AI3>

<AI4>

2.2   Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd: Cynllun gwaith polisi treth Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019

</AI4>

<AI5>

2.3   Llythyr gan Swyddfa Archwilio Cymru: Cynllun pensiwn y gwasanaeth sifil – cynnydd i gyfraniadau cyflogwr 2019

</AI5>

<AI6>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI6>

<AI7>

4       Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) - Sesiwn friffio technegol

4.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio technegol ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) gan y canlynol:

 

Swyddogion Comisiwn y Cynulliad

 

Swyddogion Llywodraeth Cymru

</AI7>

<AI8>

5       Papur cwmpasu: Cynigion cyllideb flynyddol cyrff a ariennir yn uniongyrchol

5.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu.

</AI8>

<AI9>

6       Gwaith craffu cydamserol ar Gyllideb Ddrafft 2019-20 Llywodraeth Cymru: Trafod yr adroddiad drafft

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor yr Adroddiad, yn amodol ar newidiadau mân.

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>