Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mercher, 27 Mawrth 2019

Amser: 09.30 - 10.56
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5313


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Dai Lloyd AC (Cadeirydd)

Dawn Bowden AC

Janet Finch-Saunders AC (yn lle Angela Burns AC)

Neil Hamilton AC

Helen Mary Jones AC

Lynne Neagle AC

David Rees AC

Tystion:

Dr Robert Jones, Canolfan Llywodraethiant Cymru

Staff y Pwyllgor:

Claire Morris (Clerc)

Tanwen Summers (Ail Glerc)

Sarah Hatherley (Ymchwilydd)

Rebekah James (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriad gan Jayne Bryant AC.

1.3        Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns AC. Bu Janet Finch-Saunders AC yn dirprwyo ar ei rhan.

</AI1>

<AI2>

2       Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion: Sesiwn dystiolaeth gyda Dr Rob Jones

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Robert Jones.

 

</AI2>

<AI3>

3       Papurau i’w nodi

</AI3>

<AI4>

3.1   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynghylch y cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol

3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

</AI4>

<AI5>

3.2   Llythyr gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru a’r Rhwydwaith Gwella a Dysgu Swyddogion Gofalwyr

3.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI5>

<AI6>

3.3   Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru: cyfarwyddyd ynghylch cartrefi gofal yng Nghymru

3.3 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth.

 

</AI6>

<AI7>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

</AI7>

<AI8>

5       Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion: Trafod y dystiolaeth

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

</AI8>

<AI9>

6       Deintyddiaeth yng Nghymru: trafod yr adroddiad drafft

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

</AI9>

<AI10>

7       Gwasanaethau endosgopi yng Nghymru: trafod yr adroddiad drafft

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>