Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 20 Chwefror 2019

Amser: Times Not Specified
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5301


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

John Griffiths AC (Cadeirydd)

Mohammad Asghar (Oscar) AC

Gareth Bennett AC

Huw Irranca-Davies AC

Mark Isherwood AC

Carwyn Jones AC

Jenny Rathbone AC

Leanne Wood AC

Tystion:

Darren Trollope, Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid

Bernie Bowen-Thomson, Cymru Ddiogelach

Staff y Pwyllgor:

Naomi Stocks (Clerc)

Lisa Griffiths (Dirprwy Glerc)

Osian Bowyer (Ymchwilydd)

Hannah Johnson (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1. Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

</AI1>

<AI2>

2       Papurau i’w nodi

</AI2>

<AI3>

2.1   Ymchwiliad i fyrddau gwasanaethau cyhoeddus - gwybodaeth ychwanegol gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

2.1a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol a y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

</AI3>

<AI4>

2.2   Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) - gohebiaeth gan Llyr Gruffydd AC

2.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Llyr Gruffydd AC.

</AI4>

<AI5>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i wahardd y cyhoedd ar gyfer eitemau 4, 5 a 8

3.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

</AI5>

<AI6>

4       Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus: ystyried yr adroddiad drafft

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft.

</AI6>

<AI7>

5       Ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion: trafod y dystiolaeth a gafwyd yn ystod yr ymweliad anffurfiol

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod yr ymweliad anffurfiol.

</AI7>

<AI8>

6       Ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion: sesiwn dystiolaeth 3

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Bernie Bowen-Thomson, Prif Weithredwr, Cymru Ddiogelach

 

6.2 Yn ystod y sesiwn, cytunodd Bernie Bowen-Thompson i ysgrifennu at y Pwyllgor ar ôl rhoi ystyriaeth bellach i’r gwahaniaethau demograffig mewn safbwyntiau ar roi’r hawl i garcharorion benywaidd bleidleisio. Cytunodd hefyd i ofyn i’w timoedd a yw eu staff wedi trafod rhoi’r hawl i garcharorion bleidleisio gyda dioddefwyr troseddau.

 

6.3 Cytunodd y Pwyllgor hefyd i ysgrifennu at Bernie ynghylch unrhyw gwestiynau nas chyrhaeddwyd.

</AI8>

<AI9>

7       Ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion: sesiwn dystiolaeth 4

7.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Darren Trollope, Pennaeth Cynllunio a Chyngor Cymru, Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid

</AI9>

<AI10>

8       Ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion: trafod y dystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 3 a 4

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>