Cofnodion cryno - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 4 Ebrill 2019

Amser: 09.31 - 12.07
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5298


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Russell George AC (Cadeirydd)

Hefin David AC

Mark Reckless AC

David J Rowlands AC

Bethan Sayed AC

Joyce Watson AC

Tystion:

Jeff Protheroe, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru

Yr Athro Julie Lydon, Vice Chancellor, University of South Wales

Kieron Rees, Prifysgolion Cymru

Ania Rolewska, Comisiynydd y Gymraeg

Lowri Williams, Comisiynydd y Gymraeg

Dafydd Trystan, Coleg Cymraeg Cenedlaethol

David Hagendyk, Learning and Work Institute

Cerys Furlong, Chwarae Teg

Staff y Pwyllgor:

Gareth Price (Clerc)

Robert Lloyd-Williams (Dirprwy Glerc)

Sara Moran (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Vikki Howells AC

Ni chafwyd unrhyw ddirprwyon na datganiadau o fuddiannau.

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

2.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

</AI2>

<AI3>

3       Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol: Darparwyr Hyfforddiant a Sgiliau

3.1 Atebodd Jeff Protheroe, yr Athro Julie Lydon a Keiron Rees gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

</AI3>

<AI4>

4       Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol: Darpariaeth Gymraeg

4.1 Atebodd Ania Rolewska, Lowri Williams a Dr Dafydd Trystan gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

</AI4>

<AI5>

5       Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol: Anghydbwysedd rhwng y Rhywiau, Cynhwysiant a Dysgu Gydol Oes

5.1 Atebodd David Hagendyk a Cerys Furlong gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

</AI5>

<AI6>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitemau 7 ac 8

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

</AI6>

<AI7>

7       Adroddiad Drafft: Datblygu Trafnidiaeth Cymru yn y dyfodol

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft

</AI7>

<AI8>

8       Papur Cwmpasu: Mynediad at Fancio

8.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>