Agenda - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 4 Ebrill 2019

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Price

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddESS@cynulliad.cymru


------

<AI1>

 

 

Rhag-gyfarfod preifat

(09.15-09.30)

Bydd Sara Moran o’r Gwasanaeth Ymchwil yn bresennol i roi trosolwg o sesiynau tystiolaeth y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol.

 

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

 

</AI2>

<AI3>

2       Papurau i'w nodi

                                                                                            (Tudalennau 1 - 6)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-11-19(P1) Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau
EIS(5)-11-19(P2) Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru at y Cadeirydd (Saesneg yn unig)
EIS(5)-11-19(P3) Llythyr gan Redrow at y Cadeirydd (Saesneg yn unig)

 

 

 

 

 

 

</AI3>

<AI4>

3       Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol: Darparwyr Hyfforddiant a Sgiliau

(09.30-10.30)                                                                    (Tudalennau 7 - 48)

Jeff Protheroe, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru

Yr Athro Julie Lydon, Cadeirydd, Prifysgolion Cymru  

Keiron Rees, Cynghorydd Polisi, Prifysgolion Cymru

Dogfennau atodol:

EIS(5)-11-19(P4) Papur Briffio’r Gwasanaeth Ymchwil
EIS(5)-11-19(P5) Ymateb gan Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (Saesneg yn unig)
EIS(5)-11-19(P6) Ymateb gan Prifysgolion Cymru (Saesneg yn unig)

</AI4>

 

 

<AI5>

Egwyl

(10.30-10.40)

 

 

</AI5>

<AI6>

4       Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol: Darpariaeth Gymraeg

(10.40-11.20)                                                                  (Tudalennau 49 - 56)

Ania Rolewska, Swyddog Polisi, Comisiynydd y Gymraeg

Lowri Williams, Uwch Swyddog Cyngor a Chyfathrebu, Comisiynydd y Gymraeg

Dr Dafydd Trystan, Cofrestrydd ac Uwch Reolwr Academaidd, Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Dogfennau atodol:

EIS(5)-11-19(P7) Ymateb gan Comisiynydd y Gymraeg

 

 

 

 

</AI6>

<AI7>

5       Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol: Anghydbwysedd rhwng y Rhywiau, Cynhwysiant a Dysgu Gydol Oes

(11.20-12.00)                                                                  (Tudalennau 57 - 68)

Cerys Furlong, Prif Weithredwr, Chwarae Teg

David Hagendyk, Cyfarwyddwr Cymru, Sefydliad Dysgu a Gwaith 

Dogfennau atodol:

EIS(5)-11-19(P8) Ymateb gan Chwarae Teg (Saesneg yn unig)
EIS(5)-11-19(P9) Ymateb gan Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru

 

 

</AI7>

<AI8>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitemau 7 a 8

                                                                                                                          

 

</AI8>

<AI9>

Ôl-drafodaeth breifat

(12.00-12.05)

 

 

</AI9>

<AI10>

7       Adroddiad Drafft: Datblygu Trafnidiaeth Cymru yn y dyfodol

(12.05-12.25)                                                                (Tudalennau 69 - 125)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-11-19(P10) Adroddiad Drafft: Datblygu Trafnidiaeth Cymru yn y dyfodol (Saesneg yn unig)

 

 

</AI10>

<AI11>

8       Papur Cwmpasu: Mynediad at Fancio

(12.25-12.30)                                                              (Tudalennau 126 - 131)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-11-19(P11) Papur Cwmpasu: Mynediad at Fancio

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>