Agenda - Y Pwyllgor Deisebau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mawrth, 12 Chwefror 2019

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Graeme Francis - Clerc y Pwyllgor

Kath Thomas – Dipwrwy Glerc

0300 200 6565

SeneddDeisebau@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

                                                                                          (Tudalennau 1 - 27)

</AI1>

<AI2>

2       Deisebau newydd

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2.1     P-05-862 Mynd i’r afael â bwlio mewn ysgolion

                                                                                        (Tudalennau 28 - 35)

</AI3>

<AI4>

2.2     P-05-863 Galwn ar Lywodraeth Cymru i ddarparu cynhyrchion hylendid am ddim i bob menyw mewn cartrefi incwm isel

                                                                                        (Tudalennau 36 - 41)

</AI4>

<AI5>

3       Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

                                                                                                                          

</AI5>

<AI6>

Cydraddoldebau

 

</AI6>

<AI7>

3.1     P-05-836 Adroddiadau ar y Bwlch Cyflog rhwng y Rhyweddau

                                                                                        (Tudalennau 42 - 44)

</AI7>

<AI8>

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

</AI8>

<AI9>

Bydd y ddwy eitem a ganlyn yn cael eu trafod ar y cyd

 

</AI9>

<AI10>

3.2     P-04-408 Gwasanaeth i Atal Anhwylder Bwyta ymysg Plant a Phobl Ifanc

                                                                                        (Tudalennau 45 - 47)

</AI10>

<AI11>

3.3     P-04-505 Uned Anhwylderau Bwyta yng Nghymru

                                                                                                     (Tudalen 48)

</AI11>

<AI12>

3.4     P-05-826 Mae sir Benfro yn dweud NA!! i gau adran damweiniau ac achosion brys Llwynhelyg!

                                                                                        (Tudalennau 49 - 52)

</AI12>

<AI13>

3.5     P-05-831 Rhowch ddiwedd ar yr annhegwch a'r gwahaniaethu yn y cymorth ariannol a roddir i ddioddefwyr sgandal gwaed wedi'i heintio yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 53 - 56)

</AI13>

<AI14>

3.6     P-05-849 Dylai pob dyn yng Nghymru gael mynediad drwy'r GIG at y profion diagnostig gorau posibl ar gyfer canser y prostad.

                                                                                        (Tudalennau 57 - 64)

</AI14>

<AI15>

Amgylchedd

 

</AI15>

<AI16>

3.7     P-05-743 Rhowch Derfyn ar Fasnachu Anifeiliaid Anwes Egsotig yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 65 - 69)

</AI16>

<AI17>

3.8     P-05-801 Rhaid achub y coed a'r tir yng Ngerddi Melin y Rhath a Nant y Rhath cyn iddi fynd yn rhy hwyr

                                                                                        (Tudalennau 70 - 73)

</AI17>

<AI18>

Cyllid

 

</AI18>

<AI19>

3.9     P-05-840 Cyllid Teg i Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot (CBSCNPT) a phob Awdurdod Lleol arall

                                                                                        (Tudalennau 74 - 93)

</AI19>

<AI20>

Llywodraeth Leol

 

</AI20>

<AI21>

3.10P-05-781 Cymuned Port Talbot yn erbyn yr Archgarchar

                                                                                        (Tudalennau 94 - 95)

</AI21>

<AI22>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

                                                                                                                          

Item 5

</AI22>

<AI23>

5       Ystyried adroddiadau drafft

                                                                                                                          

</AI23>

<AI24>

5.1     Adroddiad drafft - P-05-771 Ailystyried y penderfyniad i roi’r gorau i Grant Byw'n Annibynnol Cymru a’r angen i gefnogi pobl anabl i fyw'n annibynnol

                                                                                      (Tudalennau 96 - 121)

</AI24>

<AI25>

5.2     Adroddiad drafft - P-05-784 Dibyniaeth ar gyffuriau presgripsiwn ac effeithiau diddyfnu - adnabyddiaeth a chefnogaeth

                                                                                    (Tudalennau 122 - 170)

</AI25>

<AI26>

6       Sesiwn dystiolaeth - P-05-846 Achub Ysbyty Tywysog Philip Llanelli

                                                                                    (Tudalennau 171 - 176)

Cyng John Prosser (SOSPPAN)

Cyng Louvain Roberts (SOSPPAN)

Cyng Deryk Cundy (SOSPPAN)

 

</AI26>

<AI27>

7       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

                                                                                                                          

Item 8

</AI27>

<AI28>

8       Trafodaeth yn ystod y sesiwn dystiolaeth flaenorol

                                                                                                                          

</AI28>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.             FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.             FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>