DRAFT MINUTES

 

DRAFT MINUTES

 

 

Meeting ID

5280

Committee

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Date

18/03/2019

Attendees

David Rees AC (Cadeirydd)

Michelle Brown AC (Aelod)

Alun Davies AC (Aelod)

Huw Irranca-Davies AC (Aelod)

Delyth Jewell AC (Aelod)

David Melding AC (Aelod)

Mark Reckless AC (Aelod)

Joyce Watson AC (Aelod)

Alun Davidson (Clerc)

Rhys Morgan (Ail Glerc)

Claire Fiddes (Dirprwy Glerc)

Yan Thomas (Monitor)

Gwyn Griffiths (Monitor)

Elisabeth Jones (Cynghorydd Cyfreithiol)

Liz Jardine (Monitor)

Katie Wyatt (Monitor)

Nia Moss (Ymchwilydd)

Robin Wilkinson (Monitor)

Manon George (Monitor)

Gareth David Thomas (Ymchwilydd)

Kevin Davies (Monitor)

AMSS David Rees (Monitor)

AMSS Michelle Brown (Monitor)

AMSS Alun Davies (Monitor)

AMSS Huw Irranca-Davies (Monitor)

AMSS Delyth Jewell (Monitor)

AMSS David Melding (Monitor)

AMSS Mark Reckless (Monitor)

AMSS Joyce Watson (Monitor)

Access All Committees (Monitor)

Central Admin (Monitor)

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Monitor)

TRS - Users (Monitor)

TRS Admin group (Monitor)

Jane Glass (Monitor)

 

Item ID

49714

Item Title

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Summary

1.1     The Chair welcomed Members to the meeting.

1.2     Apologies were received from Joyce Watson, Michelle Brown and Mark Reckless.

 

 

Item ID

49715

Item Title

Papurau i’w nodi

Summary

 

 

Item ID

49717

Item Title

Papur i'w nodi 1 - Gohebiaeth gan Archwilydd Cyffredinol Cymru at randdeiliaid ynghylch ymgynghoriad ar eu blaenraglen waith tair blynedd - 7 Mawrth 2019

Summary

2.1     The paper was noted.

 

 

Item ID

49718

Item Title

Papur i'w nodi 2 - Gohebiaeth gan Jeremy Miles AC at y Cadeirydd ynghylch rhaglen OS Ymadael â'r UE Cymru - 11 Mawrth 2019

Summary

2.2     The paper was noted.

 

 

 

Item ID

49761

Item Title

Papur i'w nodi 3 - Cymalau drafft a gynigiwyd gan Lywodraeth Cymru i'r Bil Cytundeb Ymadael - 11 Mawrth 2019

Summary

2.3     The paper was noted.

 

 

 

Item ID

49719

Item Title

Papur i'w nodi 4 - Gohebiaeth gan Eluned Morgan AC at y Cadeirydd ynghylch Bil Masnach y DU: Adroddiad EAAL Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol - 12 Mawrth 2019

Summary

2.4     The paper was noted.

 

 

 

Item ID

49722

Item Title

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Summary

3.1     The motion was agreed.

 

 

Item ID

49762

Item Title

Monitro trafodaethau'r UE

Summary

4.1     Members received a briefing from the Research Service on the EU negotiations.

 

 

Item ID

49763

Item Title

Paratoi ar gyfer Brexit - Goblygiadau i Gymru yn deillio o gynllunio 'dim bargen' Llywodraeth y DU

Summary

5.1     Members received a briefing from the Research Service on the implications for Wales arising from the UK Government's 'no deal' planning.

 

 

Item ID

49721

Item Title

Craffu ar gytundebau rhyngwladol

Summary

6.1     Members agreed to report on the following agreements due to issues identified in the agreements that could impact Wales:

·         UK-Switzerland Trade Agreement

·         Palestine trade agreement

·         Israel trade agreement

6.2     Members considered the following agreements:

·         1994 Agreement on Government Procurement

·         Revised Agreement on Government Procurement

·         Mutual recognition agreement between the UK and the US

·         Agreement between the US and the UK on the mutual recognition of certificates of conformity for marine equipment

 

 

Item ID

49723

Item Title

Monitro sybsidiaredd: Diwygio'r Rheolau Sefydlog

Summary

7.1     Members agreed to write to the Business Committee to suggest that it considers, as soon as practicable following the UK’s exit from the EU, tabling motions to:

·         revise Standing Orders so as to delete Standing Orders 21.8 to 21.11; and

·         alter the remit of the External Affairs and Additional Legislation Committee to remove subparagraph (c) (relating to Standing Orders 21.8 to 21.11).

 

 

Item ID

49765

Item Title

Paratoi ar gyfer sesiwn graffu ar waith Prif Weinidog Cymru ar 25 Mawrth 2019

Summary

8.1     Members discussed and agreed priority areas for questioning in preparation for the scrutiny session with the First Minister of Wales on 25 March 2019.