Agenda - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 18 Mawrth 2019

Amser: 14.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Alun Davidson

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddMADY@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(14.00)                                                                                                             

</AI1>

<AI2>

2       Papurau i’w nodi

(14.00-14.05)                                                                                                  

</AI2>

<AI3>

2.1   Papur i'w nodi 1 - Gohebiaeth gan Archwilydd Cyffredinol Cymru at randdeiliaid ynghylch ymgynghoriad ar eu blaenraglen waith tair blynedd - 7 Mawrth 2019

                                                                                            (Tudalennau 1 - 7)

</AI3>

<AI4>

2.2   Papur i'w nodi 2 - Gohebiaeth gan Jeremy Miles AC at y Cadeirydd ynghylch rhaglen OS Ymadael â'r UE Cymru - 11 Mawrth 2019

                                                                                          (Tudalennau 8 - 11)

</AI4>

<AI5>

2.3   Papur i'w nodi 3 - Cymalau drafft a gynigiwyd gan Lywodraeth Cymru i'r Bil Cytundeb Ymadael - 11 Mawrth 2019

                                                                                        (Tudalennau 12 - 15)

</AI5>

<AI6>

2.4   Papur i'w nodi 4 - Gohebiaeth gan Eluned Morgan AC at y Cadeirydd ynghylch Bil Masnach y DU: Adroddiad EAAL Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol - 12 Mawrth 2019

                                                                                        (Tudalennau 16 - 17)

</AI6>

<AI7>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(14.05)                                                                                                             

</AI7>

<AI8>

4       Monitro trafodaethau'r UE

(14.05-14.25)                                                                  (Tudalennau 18 - 38)

</AI8>

<AI9>

5       Paratoi ar gyfer Brexit - Goblygiadau i Gymru yn deillio o gynllunio 'dim bargen' Llywodraeth y DU

(14.25-14.40)                                                                  (Tudalennau 39 - 46)

</AI9>

<AI10>

6       Craffu ar gytundebau rhyngwladol

(14.40-14.50)                                                                  (Tudalennau 47 - 85)

</AI10>

<AI11>

7       Monitro sybsidiaredd: Diwygio'r Rheolau Sefydlog

(14.50-15.00)                                                                  (Tudalennau 86 - 88)

</AI11>

<AI12>

8       Paratoi ar gyfer sesiwn graffu ar waith Prif Weinidog Cymru ar 25 Mawrth 2019

(15.00-15.15)                                                                                                  

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>