Agenda - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 1 Ebrill 2019

Amser: 13.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Fay Bowen

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddArchwilio@cynulliad.cymru


Drafft

------

<AI1>

(Rhag-gyfarfod preifat)

(13.15-13.30)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(13.30)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Papur(au) i'w nodi

(13.30 - 13.35)                                                                                                

</AI3>

<AI4>

2.1   Craffu ar Gyfrifon 2017-18: Llythyr gan y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu at Gadeirydd y Pwyllgor (20 Mawrth 2019)

                                                                                            (Tudalennau 1 - 2)

</AI4>

<AI5>

2.2   Arferion a gweithdrefnau gwaith y Pwyllgor: Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol at Gadeirydd y Pwyllgor (15 Mawrth 2019)

                                                                                            (Tudalennau 3 - 4)

</AI5>

<AI6>

2.3   Rheoli Apwyntiadau Cleifion Allanol ar Draws Cymru: Gwybodaeth ychwanegol gan Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (Mawrth 2019)

                                                                                            (Tudalennau 5 - 6)

</AI6>

<AI7>

3       Rheoli apwyntiadau cleifion allanol ar draws Cymru: Sesiwn Dystiolaeth gyda Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall (RNIB) Cymru

(13.35 - 15.00)                                                                  (Tudalennau 7 - 38)

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-10-19 Papur 1 – Papur gan RNIB

PAC(5)-10-19 Papur 2 - Astudiaeth cleifion RNIB

PAC(5)-10-19 Papur 3 - Datganiad Lywodraeth Cymru: Cyflwyno system ddigidol newydd ar gyfer gofal llygaid a chyllid gweddnewid ar gyfer gwasanaethau gofal llygaid (13 Mawrth 2019)

 

Ansley Workman, Cyfarwyddwr, RNIB Cymru

Elin Haf Edwards - Rheolwr Materion Allanol, RNIB Cymru

Gareth Davies - Arweinydd Ymgysylltu â Rhanddeiliaid ar gyfer Iechyd Llygaid a chynrychiolwr cleifion, RNIB

</AI7>

<AI8>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

(15.00)                                                                                                             

Eitem 5

</AI8>

<AI9>

5       Rheoli apwyntiadau cleifion allanol ar draws Cymru: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

(15.00 - 15.30)                                                                                                

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>