Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 1 Ebrill 2019

Amser: 11.00 - 15.45
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/5266


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mick Antoniw AC (Cadeirydd)

Carwyn Jones AC

Dai Lloyd AC

David Melding AC

Tystion:

Rob Williams, NAHT

Colin Everett, Flintshire County Council

Daniel Hurford, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Yr Athro David Egan, Education Adviser and Consultant

Professor Ellen Hazelkorn, BH Associates

Jessica Blair, Sefydliad Materion Cymreig

Staff y Pwyllgor:

P Gareth Williams (Clerc)

Ruth Hatton (Dirprwy Glerc)

Stephen Davies (Cynghorydd Cyfreithiol)

Ben Harris (Cynghorydd Cyfreithiol)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden AC a Mandy Jones AC.

</AI1>

<AI2>

2       Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 5

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jess Blair, Cyfarwyddwr y Gymdeithas Diwygio Etholiadol.

</AI2>

<AI3>

3.1   SL(5)399 - Cod Ymarfer – Rheoliadau Gwasanaethau Maethu Awdurdodau Lleol (Cymru) 2018

Nododd y Cadeirydd fod teitl Eitem 3 yn anghywir. Mae'r Cod yn ddarn o is-ddeddfwriaeth sy'n ddarostyngedig i Reol Sefydlog 21.7. Nododd y Pwyllgor y sefyllfa fel y'i nodwyd gan y Cadeirydd.

Cafodd Papur 2 ei gynnwys drwy gamgymeriad a dylid ei ddiystyru.

 

</AI3>

<AI4>

4       Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

</AI4>

<AI5>

4.1   SL(5)398 – Rheoliadau Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Archwilio Gweddillion a Therfynau Gweddillion Uchaf) (Cymru) 2019

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

</AI5>

<AI6>

4.2   SL(5)402 – Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) (Diwygio) 2019

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

</AI6>

<AI7>

5       Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 – offerynnau a drafodwyd yn flaenorol

</AI7>

<AI8>

5.1   SL(5)362 - Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol a’u Symud ar draws Ffin) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

Nododd y Pwyllgor ymateb y Llywodraeth.

 

</AI8>

<AI9>

5.2   SL(5)389 – Rheoliadau Deunyddiau Atgenhedlol y Goedwig (Prydain Fawr) (Diwygio) (Cymru) 2019

Nododd y Pwyllgor ymateb y Llywodraeth.

 

</AI9>

<AI10>

5.3   SL(5)390 – Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) (Diwygio) (Cymru) 2019

The Committee noted the Government response.

</AI10>

<AI11>

5.4   SL(5)394 - Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2019

Nododd y Pwyllgor ymateb y Llywodraeth.

 

</AI11>

<AI12>

5.5   SL(5)393 – Gorchymyn Rhywogaethau Goresgynnol Estron (Gorfodi a Thrwyddedu) 2019

Nododd y Pwyllgor ymateb y Llywodraeth.

 

</AI12>

<AI13>

5.6   SL(5)395 – Rheoliadau Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Darpariaethau Atodol) 2019

The Committee noted the Government response.

</AI13>

<AI14>

5.7   SL(5)396 – Rheoliadau Cymwysterau Cymru (Cosbau Ariannol) (Penderfynu ar Drosiant) 2019

Nododd y Pwyllgor ymateb y Llywodraeth.

</AI14>

<AI15>

6       Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

</AI15>

<AI16>

6.1   WS-30C(5)126 – Rheoliadau Hylendid a Diogelwch Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

</AI16>

<AI17>

6.2   WS-30C(5)127 – Rheoliadau Georwystro (Dirymu) (Ymadael â’r UE) 2019

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

</AI17>

<AI18>

7       Papurau i’w nodi

</AI18>

<AI19>

7.1   Llythyr gan y Prif Weinidog at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig.

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig.

</AI19>

<AI20>

7.2   Llythyr gan Bruce Crawford ASA, Cynullydd y Pwyllgor Cyllid a’r Cyfansoddiad

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Bruce Crawford ASA a chytunodd i drafod opsiynau ar gyfer gwaith ar y cyd yn y dyfodol.

</AI20>

<AI21>

7.3   Llythyr gan yr Arglwydd Trefgarne: Craffu ar Reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr UE (Ymadael)

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan yr Arglwydd Trefgarne.

</AI21>

<AI22>

7.4   Gohebiaeth â Llywodraeth Cymru: Rheoliadau'r DU ynghylch Ymadael â’r UE

Nododd y Pwyllgor yr ymateb gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd.

</AI22>

<AI23>

7.5   Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at y Pwyllgor. Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Pysgodfeydd y DU

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig mewn ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ynghylch Bil Pysgodfeydd y DU.

</AI23>

<AI24>

7.6   Llythyr gan y Prif Weinidog : Gohebiaeth mewn perthynas â Bil yr UE (Ymadael)

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog.

</AI24>

<AI25>

7.7   Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cyfarfod Gweinidogol Pedair Cenedl

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â'r cyfarfod Gweinidogol Pedair Cenedl.

</AI25>

<AI26>

7.8   Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol)

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol).

</AI26>

<AI27>

8       Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 6

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Ellen Hazelkorn a'r Athro David Egan.

</AI27>

<AI28>

9       Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 7

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Colin Everett, Prif Weithredwr Cyngor Sir y Fflint a chan Daniel Hurford, Pennaeth Polisi (Gwella a Llywodraethu), Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

</AI28>

<AI29>

10    Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 8

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Rob Williams, Cyfarwyddwr NAHT Cymru.

</AI29>

<AI30>

11    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

Derbyniwyd y cynnig.

</AI30>

<AI31>

12    Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru):  Trafod y dystiolaeth

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law mewn perthynas â Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru).

</AI31>

<AI32>

13    Bil Deddfwriaeth (Cymru): Trefn Ystyried Cyfnod 2

Nododd y Pwyllgor y drefn ystyried mewn egwyddor, cyn y ddadl Cyfnod 1 ar egwyddorion cyffredinol y Bil.

</AI32>

<AI33>

14    Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Awdurdodau Afonydd a Draenio Tir

Cytunodd y Pwyllgor ar ei adroddiad.

</AI33>

<AI34>

15    Bil Amaethyddiaeth y DU: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig mewn perthynas â'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol  ar Fil Pysgodfeydd y DU.

</AI34>

<AI35>

3       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

</AI35>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>