Agenda - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 1 Ebrill 2019

Amser: 11.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6362

SeneddMCD@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 5

11.00                                                                                 (Tudalennau 1 - 11)

Jess Blair, Cyfarwyddwr y Gymdeithas Diwygio Etholiadol

 

CLA(5)-12-19 – Papur briffio

CLA(5)-12-19 – Papur 1 – Tystiolaeth ysgrifenedig

</AI2>

<AI3>

3       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

11.45                                                                               (Tudalennau 12 - 13)

CLA(5)-12-19  – Papur 2 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

</AI3>

<AI4>

Offerynnau'r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

</AI4>

<AI5>

3.1   SL(5)399 - Cod Ymarfer – Rheoliadau Gwasanaethau Maethu Awdurdodau Lleol (Cymru) 2018

                                                                                                                          

</AI5>

<AI6>

4       Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

                                                                                                                          

</AI6>

<AI7>

Offerynnau'r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

</AI7>

<AI8>

4.1   SL(5)398 – Rheoliadau Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Archwilio Gweddillion a Therfynau Gweddillion Uchaf) (Cymru) 2019

                                                                                        (Tudalennau 14 - 47)

CLA(5)-12-19 – Papur 3 – Adroddiad

CLA(5)-12-19 – Papur 4 – Rheoliadau

CLA(5)-12-19 – Papur 5 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-12-19 – Papur 6 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 14 Mawrth 2019

 

</AI8>

<AI9>

4.2   SL(5)402 – Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) (Diwygio) 2019

                                                                                        (Tudalennau 48 - 58)

CLA(5)-12-19 – Papur 7 – Adroddiad

CLA(5)-12-19 – Papur 8 – Rheoliadau

CLA(5)-12-19 – Papur 9 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-12-19 – Papur 10 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 20 Mawrth 2019

 

</AI9>

<AI10>

5       Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 – offerynnau a drafodwyd yn flaenorol

                                                                                                                          

</AI10>

<AI11>

5.1   SL(5)362 - Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol a’u Symud ar draws Ffin) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

                                                                                        (Tudalennau 59 - 72)

CLA(5)-12-19 – Papur 11 – Adroddiad

CLA(5)-12-19 – Papur 12 – Ymateb y Llywodraeth

</AI11>

<AI12>

5.2   SL(5)389 – Rheoliadau Deunyddiau Atgenhedlol y Goedwig (Prydain Fawr) (Diwygio) (Cymru) 2019

                                                                                        (Tudalennau 73 - 75)

CLA(5)-12-19 – Papur 13 – Adroddiad

CLA(5)-12-19 – Papur 14 – Ymateb y Llywodraeth

 

</AI12>

<AI13>

5.3   SL(5)390 – Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) (Diwygio) (Cymru) 2019

                                                                                        (Tudalennau 76 - 78)

CLA(5)-12-19 – Papur 15 – Adroddiad

CLA(5)-12-19 – Papur 16 – Ymateb y Llywodraeth

 

</AI13>

<AI14>

5.4   SL(5)394 - Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2019

                                                                                        (Tudalennau 79 - 82)

CLA(5)-12-19 – Papur 17 – Adroddiad

CLA(5)-12-19 – Papur 18 - Ymateb y Llywodraeth

 

</AI14>

<AI15>

Offerynnau Cyfansawdd Penderfyniad Negyddol

</AI15>

<AI16>

5.5   SL(5)393 – Gorchymyn Rhywogaethau Goresgynnol Estron (Gorfodi a Thrwyddedu) 2019

                                                                                        (Tudalennau 83 - 85)

CLA(5)-12-19 – Papur 19 – Adroddiad

CLA(5)-12-19 – Papur 20 – Ymateb y Llywodraeth

 

</AI16>

<AI17>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

</AI17>

<AI18>

5.6   SL(5)395 – Rheoliadau Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Darpariaethau Atodol) 2019

                                                                                        (Tudalennau 86 - 91)

CLA(5)-12-19 – Papur 21 – Adroddiad

CLA(5)-12-19 – Papur 22 – Ymateb y Llywodraeth

 

</AI18>

<AI19>

5.7   SL(5)396 – Rheoliadau Cymwysterau Cymru (Cosbau Ariannol) (Penderfynu ar Drosiant) 2019

                                                                                        (Tudalennau 92 - 99)

CLA(5)-12-19 – Papur 23 – Adroddiad

CLA(5)-12-19 – Papur 24 – Ymateb y Llywodraeth

 

</AI19>

<AI20>

6       Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

                                                                                                                          

</AI20>

<AI21>

6.1   WS-30C(5)126 – Rheoliadau Hylendid a Diogelwch Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019

                                                                                    (Tudalennau 100 - 104)

CLA(5)-12-19 – Papur 25 – Datganiad

CLA(5)-12-19 – Papur 26 – Sylwebaeth

 

</AI21>

<AI22>

6.2   WS-30C(5)127 – Rheoliadau Georwystro (Dirymu) (Ymadael â’r UE) 2019

                                                                                    (Tudalennau 105 - 108)

CLA(5)-12-19 – Papur 27 – Datganiad

CLA(5)-12-19 – Papur 28 – Sylwebaeth

 

</AI22>

<AI23>

7       Papurau i’w nodi

                                                                                                                          

</AI23>

<AI24>

7.1   Llythyr gan y Prif Weinidog at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig.

                                                                                    (Tudalennau 109 - 111)

CLA(5)-12-19 – Papur 29 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 22 Mawrth 2019

</AI24>

<AI25>

7.2   Llythyr gan Bruce Crawford ASA, Cynullydd y Pwyllgor Cyllid a’r Cyfansoddiad

                                                                                    (Tudalennau 112 - 118)

CLA(5)-12-19 – Papur 30 – Llythyr gan Bruce Crawford ASA, 26 Mawrth 2019

</AI25>

<AI26>

7.3   Llythyr gan yr Arglwydd Trefgarne: Craffu ar Reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

                                                                                                   (Tudalen 119)

CLA(5)-21-19 – Papur 31 – Llythyr gan yr Arglwydd Trefgarne, 26 Mawrth 2019

</AI26>

<AI27>

7.4   Gohebiaeth â Llywodraeth Cymru: Rheoliadau Ymadawiad UE y DU

                                                                                    (Tudalennau 120 - 122)

CLA(5)-12-19 – Papur 32 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 27 Mawrth 2019

CLA(5)-12-19 – Papur 33 – Llythyr at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 14 Mawrth 2019

 

</AI27>

<AI28>

7.5   Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ynghylch Bil Pysgodfeydd y DU

                                                                                    (Tudalennau 123 - 130)

CLA(5)-12-19 – Papur 34 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 27 Mawrth 2019

</AI28>

<AI29>

7.6   Llythyr gan y Prif Weinidog: Gohebiaeth ynghylch Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

                                                                                    (Tudalennau 131 - 132)

CLA(5)-12-19 – Papur 35 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 27 Mawrth 2019

</AI29>

<AI30>

7.7   Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cyfarfod Gweinidogol Pedair Cenedl

                                                                                    (Tudalennau 133 - 134)

CLA(5)-12-19 – Papur 36 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 28 Mawrth 2019

</AI30>

<AI31>

7.8   Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol)

                                                                                    (Tudalennau 135 - 136)

CLA(5)-12-19 – Papur 41 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 28 Mawrth 2019

</AI31>

<AI32>

Egwyl rhwng 12.30 a 13.30

 

 

</AI32>

<AI33>

8       Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 6

13.30                                                                           (Tudalennau 137 - 149)

Yr Athro David Egan, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Yr Athro Ellen Hazelkorn, BH Associates

 

CLA(5)-12-19 – Papur briffio 2

 

</AI33>

<AI34>

9       Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 7

14.15                                                                                                               

Colin Everett, Prif Weithredwr Cyngor Sir y Fflint, Cymdeithas Prif Weithredwyr ac Uwch-reolwyr Awdurdodau Lleol Cymru;

Daniel Hurford, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

</AI34>

<AI35>

10    Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 8

15.00                                                                           (Tudalennau 150 - 151)

Rob Williams, Cyfarwyddwr NAHT Cymru

 

CLA(5)-12-19 – Papur 37 – Tystiolaeth ysgrifenedig

</AI35>

<AI36>

11    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

15.45                                                                                                               

</AI36>

<AI37>

12    Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth

                                                                                                                          

</AI37>

<AI38>

13    Bil Deddfwriaeth (Cymru): Cyfnod 2 – Trefn y drafodaeth

                                                                                    (Tudalennau 152 - 156)

CLA(5)-12-19 – Papur 38 – Penderfyniad mewn egwyddor a thrafodion

</AI38>

<AI39>

14    Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Awdurdodau Afonydd a Draenio Tir

                                                                                    (Tudalennau 157 - 165)

CLA(5)-12-19 – Papur 39 – Adroddiad drafft

CLA(5)-12-19 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Awdurdodau Afonydd a Draenio Tir

 

</AI39>

<AI40>

15    Bil Amaethyddiaeth y DU: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol

                                                                                    (Tudalennau 166 - 167)

CLA(5)-12-19 – Papur 40 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 26 Mawrth 2019

</AI40>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>