Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 25 Mawrth 2019

Amser: 13.00 - 15.50
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5265


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mick Antoniw AC (Cadeirydd)

Dawn Bowden AC

Mandy Jones AC

Dai Lloyd AC

David Melding AC

Tystion:

Yr Athro Laura McAllister

Keith Bush QC, Queens Council

Roger Scully, Canolfan Llywodraethiant Cymru

Staff y Pwyllgor:

P Gareth Williams (Clerc)

Ruth Hatton (Dirprwy Glerc)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

Stephen Davies (Cynghorydd Cyfreithiol)

Ben Harris (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Carwyn Jones AC.

</AI1>

<AI2>

2       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

</AI2>

<AI3>

2.1   SL(5)383 - Rheoliadau’r Dreth Gyngor (Darpariaethau Ychwanegol ar gyfer Diystyriadau Disgownt) (Diwygio) (Cymru) 2019

</AI3>

<AI4>

2.2   SL(5)397 - Rheoliadau Gwasanaethau Maethu Awdurdodau Lleol (Diwygio) (Cymru) 2019

</AI4>

<AI5>

2.3   SL(5)400 - Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Sir Fynwy) 2019

</AI5>

<AI6>

2.4   SL(5)401 - Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Bwrdeistref Sirol Caerffili) 2019

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

</AI6>

<AI7>

3       Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

</AI7>

<AI8>

3.1   SL(5)382 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2019

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

</AI8>

<AI9>

3.2   SL(5)384 - Gorchymyn y Dreth Gyngor (Anheddau Esempt) (Diwygio) (Cymru) 2019

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

</AI9>

<AI10>

3.3   SL(5)385 - Rheoliadau Llifogydd a Dŵr (Diwygio) (Cymru a Lloegr) (Ymadael â'r UE) 2019

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

</AI10>

<AI11>

3.4   SL(5)388 - Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) (Coedwigaeth) (Cymru) 2019

Trafodod y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

</AI11>

<AI12>

3.5   SL(5)389 – Rheoliadau Deunyddiau Atgenhedlol y Goedwig (Prydain Fawr) (Diwygio) (Cymru) 2019

Trafodod y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

</AI12>

<AI13>

3.6   SL(5)390 – Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) (Diwygio) (Cymru) 2019

Trafodod y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

</AI13>

<AI14>

3.7   SL(5)394 - Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2019

Ystyriodd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd. Cytunodd y Pwyllgor i'w ystyried eto mewn cyfarfod yn y dyfodol pan fydd ymateb y Llywodraeth ar gael.

</AI14>

<AI15>

3.8   SL(5)405 - Gorchymyn Pysgota Môr (Hysbysiadau Cosb) (Diwygio) (Cymru) 2019

Trafodod y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

</AI15>

<AI16>

3.9   SL(5)393 – Gorchymyn Rhywogaethau Goresgynnol Estron (Gorfodi a Thrwyddedu) 2019

Ystyriodd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth. Cytunodd y Pwyllgor i ddileu'r ail bwynt adrodd technegol. Bydd y Pwyllgor yn adrodd i'r Cynulliad i nodi gweddill y pwyntiau adrodd.

 

</AI16>

<AI17>

3.10 SL(5)395 – Rheoliadau Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Darpariaethau Atodol) 2019

Ystyriodd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd. Cytunodd y Pwyllgor i'w ystyried eto mewn cyfarfod yn y dyfodol pan fydd ymateb y Llywodraeth ar gael.

 

</AI17>

<AI18>

3.11 SL(5)396 – Rheoliadau Cymwysterau Cymru (Cosbau Ariannol) (Penderfynu ar Drosiant) 2019

Trafodod y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

</AI18>

<AI19>

4       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE

</AI19>

<AI20>

4.1   SL(5)386 - Rheoliadau Materion Gwledig, yr Amgylchedd, Pysgodfeydd a Bwyd (Diwygiadau a Dirymiadau Amrywiol) (Cymru) 2019

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad i dynnu sylw at faterion o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE.

</AI20>

<AI21>

5       Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 – offerynnau a drafodwyd yn flaenorol

</AI21>

<AI22>

5.1   SL(5)362 - Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol a’u Symud ar draws Ffin) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

Nododd y Pwyllgor nad oedd ymateb y Llywodraeth ar gael eto, a chytunodd felly i'w ystyried eto mewn cyfarfod yn y dyfodol.

</AI22>

<AI23>

5.2   SL(5)372 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cynllun Esgeuluster Clinigol) (Cymru) 2019

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn unwaith eto ynghyd ag ymateb y Llywodraeth a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

</AI23>

<AI24>

6       Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

</AI24>

<AI25>

6.1   WS-30C(5)125 - Rheoliadau Rheoliad (EC) rhif 1370/2007 (Rhwymedigaethau Gwasanaeth Cyhoeddus mewn Trafnidiaeth) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019

</AI25>

<AI26>

7       Papurau i’w nodi

</AI26>

<AI27>

7.1   Llythyr gan y Prif Weinidog at y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weiniodog at y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol.

</AI27>

<AI28>

7.2   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau at y Llywydd

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau at y Llywydd.

</AI28>

<AI29>

7.3   Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit: Rheoliadau Cymorth Gwladwriaethol (Ymadael â'r UE) 2019

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit.

</AI29>

<AI30>

7.4   Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd ynghylch Rheoliadau Maeth (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd.

</AI30>

<AI31>

8       Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 2

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Laura McAllister.

</AI31>

<AI32>

9       Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 3

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Keith Bush QC.

</AI32>

<AI33>

10    Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 4

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Roger Awan-Scully.

</AI33>

<AI34>

11    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

Derbyniwyd y cynnig.

</AI34>

<AI35>

12    Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd.

</AI35>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>