Agenda - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 25 Mawrth 2019

Amser: 13.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6362

SeneddMCD@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

                                                                                            (Tudalennau 1 - 4)

CLA(5)-11-19  – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

</AI2>

<AI3>

Offerynnau'r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

</AI3>

<AI4>

2.1   SL(5)383 - Rheoliadau’r Dreth Gyngor (Darpariaethau Ychwanegol ar gyfer Diystyriadau Disgownt) (Diwygio) (Cymru) 2019

                                                                                                                          

</AI4>

<AI5>

2.2   SL(5)397 - Rheoliadau Gwasanaethau Maethu Awdurdodau Lleol (Cymru) (Diwygio) 2019

                                                                                                                          

</AI5>

<AI6>

2.3   SL(5)400 - The Civil Enforcement Of Parking Contraventions (County Of Monmouthshire) Designation Order 2019

                                                                                                                          

</AI6>

<AI7>

2.4   SL(5)401 - The Civil Enforcement of Parking Contraventions (County Borough of Caerphilly) Designation Order 2019

                                                                                                                          

</AI7>

<AI8>

Offerynnau'r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

</AI8>

<AI9>

3       Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

                                                                                                                          

</AI9>

<AI10>

3.1   SL(5)382 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

                                                                                          (Tudalennau 5 - 24)

CLA(5)-11-19 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(5)-11-19 – Papur 3 – Rheoliadau

CLA(5)-11-19 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

 

</AI10>

<AI11>

3.2   SL(5)384 - Gorchymyn y Dreth Gyngor (Anheddau Esempt) (Diwygio) (Cymru) 2019

                                                                                        (Tudalennau 25 - 38)

CLA(5)-11-19 – Papur 5 – Adroddiad

CLA(5)-11-19 – Papur 6 – Gorchymyn

CLA(5)-11-19 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

 

</AI11>

<AI12>

3.3   SL(5)385 - Rheoliadau Llifogydd a Dŵr (Diwygio) (Cymru a Lloegr) (Ymadael â’r UE) 2019

                                                                                        (Tudalennau 39 - 62)

CLA(5)-11-19 – Papur 8 – Adroddiad

CLA(5)-11-19 – Papur 9 – Rheoliadau

CLA(5)-11-19 – Papur 10 – Memorandwm Esboniadol

 

</AI12>

<AI13>

3.4   SL(5)388 - Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) (Coedwigaeth) (Cymru) 2019

                                                                                        (Tudalennau 63 - 77)

CLA(5)-11-19 – Papur 11 – Adroddiad

CLA(5)-11-19 – Papur 12 – Rheoliadau

CLA(5)-11-19 – Papur 13 – Memorandwm Esboniadol

 

</AI13>

<AI14>

3.5   SL(5)389 - Rheoliadau Deunyddiau Atgenhedlol y Goedwig (Prydain Fawr) (Diwygio) (Cymru) 2019

                                                                                        (Tudalennau 78 - 98)

CLA(5)-11-19 – Papur 14 – Adroddiad

CLA(5)-11-19 – Papur 15 – Rheoliadau

CLA(5)-11-19 – Papur 16 – Memorandwm Esboniadol

 

</AI14>

<AI15>

3.6   SL(5)390 - Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) (Diwygio) (Cymru) 2019

                                                                                      (Tudalennau 99 - 138)

CLA(5)-11-19 – Papur 17 – Adroddiad

CLA(5)-11-19 – Papur 18 – Gorchymyn

CLA(5)-11-19 – Papur 19 – Memorandwm Esboniadol

 

</AI15>

<AI16>

3.7   SL(5)394 - Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2019

                                                                                    (Tudalennau 139 - 224)

CLA(5)-11-19 – Papur 20 – Adroddiad

CLA(5)-11-19 – Papur 21 – Gorchymyn

CLA(5)-11-19 – Papur 22 – Memorandwm Esboniadol

 

</AI16>

<AI17>

3.8   SL(5)405 - Gorchymyn Pysgota Môr (Hysbysiadau Cosb) (Cymru) (Diwygio) 2019

                                                                                    (Tudalennau 225 - 235)

CLA(5)-11-19 – Papur 23 – Adroddiad

CLA(5)-11-19 – Papur 24 – Gorchymyn

CLA(5)-11-19 – Papur 25 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-11-19 – Papur 26 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd - 20 Mawrth 2019

</AI17>

<AI18>

Offerynnau Cyfansawdd Penderfyniad Negyddol

</AI18>

<AI19>

3.9   SL(5)393 - Gorchymyn Rhywogaethau Goresgynnol Estron (Gorfodi a Thrwyddedu) 2019

                                                                                    (Tudalennau 236 - 296)

CLA(5)-11-19 – Papur 28 – Adroddiad

CLA(5)-11-19 – Papur 29 – Gorchymyn

CLA(5)-11-19 – Papur 30 – Memorandwm Esboniadol

 

</AI19>

<AI20>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

</AI20>

<AI21>

3.10SL(5)395 - Rheoliadau Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Darpariaethau Atodol) 2019

                                                                                    (Tudalennau 297 - 306)

CLA(5)-11-19 – Papur 30 – Adroddiad

CLA(5)-11-19 – Papur 31 – Rheoliadau

CLA(5)-11-19 – Papur 32 – Memorandwm Esboniadol

 

</AI21>

<AI22>

3.11SL(5)396 - Rheoliadau Cymwysterau Cymru (Cosbau Ariannol) (Penderfynu ar Drosiant) 2019

                                                                                    (Tudalennau 307 - 332)

CLA(5)-11-19 – Papur 33 – Adroddiad

CLA(5)-11-19 – Papur 34 – Rheoliadau

CLA(5)-11-19 – Papur 35 – Adroddiad

 

</AI22>

<AI23>

4       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE

                                                                                                                          

</AI23>

<AI24>

4.1   SL(5)386 - Rheoliadau Materion Gwledig, yr Amgylchedd, Pysgodfeydd a Bwyd (Diwygiadau a Dirymiadau Amrywiol) (Cymru) 2019

                                                                                    (Tudalennau 333 - 334)

CLA(5)-11-19 – Papur 36 - Adroddiad

</AI24>

<AI25>

5       Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd yn flaenorol

                                                                                                                          

</AI25>

<AI26>

5.1   SL(5)362 - Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol a’u Symud ar draws Ffin) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

                                                                                    (Tudalennau 335 - 344)

CLA(5)-11-19 – Papur 37 – Adroddiad

CLA(5)-11-19 – Papur 38 - Ymateb y Llywodraeth (i dilyn)

</AI26>

<AI27>

5.2   SL(5)372 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cynllun Esgeuluster Clinigol) (Cymru) 2019

                                                                                    (Tudalennau 345 - 348)

CLA(5)-11-19 – Papur 39 – Adroddiad

 

</AI27>

<AI28>

6       Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

                                                                                                                          

</AI28>

<AI29>

6.1   WS-30C(5)125 - Rheoliadau Rheoliad (EC) rhif 1370/2007 (Rhwymedigaethau Gwasanaeth Cyhoeddus mewn Trafnidiaeth) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019

                                                                                    (Tudalennau 349 - 355)

CLA(5)-11-19 – Papur 40 – Datganiad

CLA(5)-11-19 – Papur 41 – Sylwebaeth

CLA(5)-11-19 – Papur 42 - Sylwebaeth

 

</AI29>

<AI30>

7       Papurau i’w nodi

                                                                                                                          

</AI30>

<AI31>

7.1   Llythyr gan y Prif Weinidog at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

                                                                                                   (Tudalen 356)

CLA(5)-10-19 – Papur 43 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 20 Mawrth 2019

</AI31>

<AI32>

7.2   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymuneadau at y Llywydd

                                                                                                   (Tudalen 357)

CLA(5)-11-19 – Papur 44 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymuneadau at y Llywydd

</AI32>

<AI33>

7.3   Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit: Rheoliadau Cymorth Gwaladol (Ymadael â'r UE) 2019

                                                                                    (Tudalennau 358 - 359)

CLA(5)-11-19 - Papur 45 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexi

</AI33>

<AI34>

7.4   Llythyr ga y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd: Rheoliadau Maeth (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019.

                                                                                                   (Tudalen 360)

CLA(5)-11-19 – Papur 46 - Llythyr ga y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 21 Mawrth 2019

</AI34>

<AI35>

8       Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 2

13.30                                                                           (Tudalennau 361 - 377)

Yr Athro Laura McAllister, Cadeirydd y Grŵp Panel Arbenigol

 

CLA(5)-11-19 - Papur briffio

</AI35>

<AI36>

9       Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 3

14.15                                                                           (Tudalennau 378 - 384)

Keith Bush QC

 

CLA(5)-11-19 – Papur 47 - Tystiolaeth ysgrifenedig

</AI36>

<AI37>

10    Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 4

15.00                                                                                                               

Yr Athro Roger Awan-Scully, Canolfan Llywodraethiant Cymru

</AI37>

<AI38>

11    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

                                                                                                                          

</AI38>

<AI39>

12    Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod y Dystiolaeth

                                                                                                                          

</AI39>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>